ข่าวประกาศ

ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง 29/7/2556 13:44
 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
โดย ประธานกรรมการ จะต้องแต่งตั้งจาก กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ประธานกรรมการ มาจากบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษา มีความโปร่งใส และเป็นกลาง


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 กพว(2)-2549.pdf(69 KB)


ประกาศโดย:
อ่านแล้ว 3184 ครั้ง