ข่าวประกาศ

ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง 29/7/2556 13:38
 
ปรับปรุงตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 ระเบียบคณะกรรมการฯ(ฉบับที่ 3).pdf(160 KB)


ประกาศโดย:
อ่านแล้ว 2853 ครั้ง