ข่าวประกาศ

ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556 และเอกสารแนบท้าย
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง 28/6/2556 9:31
 
สาระสำคัญ :  ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นมาตรฐานเดียวกับ ก.พ.อ. โดยปรับปรุงเนื้อหาสาระตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ ฉบับที่ 6 - 10

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 ระเบียบคณะกรรมการฯ(ฉบับที่ 5).pdf(1022 KB)


ประกาศโดย:
อ่านแล้ว 4550 ครั้ง