ข่าวประกาศ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง 6/6/2556 9:37
 
สาระสำคัญของประกาศ :
(1) ยกเลิกลักษณะคุณภาพ 3 องค์ประกอบของตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
(2) ปรับปรุงคำนิยามของบทความทางวิชาการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556.PDF(87 KB)


ประกาศโดย:
อ่านแล้ว 6800 ครั้ง