ข่าวประกาศ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 และเอกสารแนบท้ายประกาศ
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง 6/6/2556 9:33
 
สาระสำคัญของประกาศ :
(1) กำหนดเพิ่มเติมผลงานวิชาการรับใช้สังคม  เป็นผลงานทางวิชาการประเภทหนึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมทั้งกำหนดคำจำกัดความ ลักษณะการเผยแพร่ ลักษณะการมีส่วนร่วม และระดับคุณภาพไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ
(2) ปรับปรุงแบบ ก.พ.อ. 03 และ แบบ ก.พ.อ. 04 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศฉบับนี้และเพิ่มเติมหัวข้อที่จำเป็นสำหรับประกอบการพิจารณา เช่น ชื่องานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นต้น

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 ฉบับ 9.PDF(232 KB)


ประกาศโดย:
อ่านแล้ว 3971 ครั้ง