ข่าวประกาศ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง 6/6/2556 9:38
 
สาระสำคัญของประกาศ :
(1) ปรับปรุงการบังคับใช้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 ที่แก้ไขตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2555
(2)  เพิ่มเติมเรื่องการกำหนดยกเว้นการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้เป็นเช่นเดียวกับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 ฉบับที่8.pdf(40 KB)


ประกาศโดย:
อ่านแล้ว 3030 ครั้ง