ข่าวประกาศ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง 6/6/2556 9:21
 
สาระสำคัญของประกาศ :  แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 
(1) ปรับปรุงความในข้อ 5.1.3 หัวข้อผลงานทางวิชาการสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และเพิ่มลักษณะคุณภาพ 3 องค์ประกอบ
(2) กำหนดทิศทางการศึกษาหรือวิจัยสำหรับการผลิตผลงานทางวิชาการทุกประเภท ทุกตำแหน่ง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับ 6.PDF(67 KB)


ประกาศโดย:
อ่านแล้ว 3135 ครั้ง