ข่าวประกาศ

ระเบียบ กกอ. ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง 2/4/2553 5:40
 
สาระสำคัญ : 
     ๑.  ปรับปรุงแก้ไขเรื่องการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรณีมีผลการประเมินล่วงหน้าเป็นเอกฉันท์
     ๒.  ปรับปรุงแก้ไข หมวดที่ ๖ การอุทธรณ์ ข้อ ๑๘  เป็น หมวดที่ ๖ การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 4-2552.pdf(53 KB)


ประกาศโดย:ณัฐพล
อ่านแล้ว 5219 ครั้ง