ข่าวประกาศ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง 2/4/2553 5:40
 
สาระสำคัญของประกาศ :  ปรับปรุงแก้ไข ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550   เรื่อง การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  (ยกเว้นการประชุมกรณีผลการประเมินล่วงหน้าเป็นเอกฉันท์  สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 ฉบับที่5-2552.pdf(44 KB)


ประกาศโดย:ณัฐพล
อ่านแล้ว 6024 ครั้ง