ข่าวประกาศ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง 2/4/2553 5:40
 

สาระสำคัญของประกาศ :  แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  หมวด ๓ การอุทธรณ์  เป็น หมวด ๓ การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 ฉบับที่4-2552.pdf(53 KB)


ประกาศโดย:ณัฐพล
อ่านแล้ว 5967 ครั้ง