รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1วิศวกรรมการอาหาร
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
2วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
3วิศวกรรมโยธา
wer54w66sf32re2
000000000020002000002
4วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
5วิศวกรรมแหล่งน้ำ
wer54w66sf32re2
000000000000101000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:46 น.