รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1กายวิภาคศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
2การจัดการเชิงปฏิบัติการ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
3การท่องเที่ยว
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
4กุมารเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
5จุลชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
6นิติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
7ภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
8เภสัชเคมี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
9เภสัชวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
10เภสัชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
11วิศวกรรมเคมี
wer54w66sf32re2
000000000000101000001
12ศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
13เศรษฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
14สรีรวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 10:03 น.