รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1คอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
2เทคโนโลยีอาหาร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
3นิติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
4นิติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
5ภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
6รัฐประศาสนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
7วิศวกรรม ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
8เศรษฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
9สถิติ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
10สังคมวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:50 น.