รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
2วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
3วิศวกรรมเคมี
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
4วิศวกรรมโทรคมนาคม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
5วิศวกรรมระบบวัดคุม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
6วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
7วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 10:04 น.