รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1การจัดการ
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
2เกษตรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
3จิตวิทยาและการแนะแนว
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
4ปรัชญา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
5อุตสาหกรรมการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
6อุตสาหกรรมศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:40 น.