รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1การบริหารการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
2การศึกษาพิเศษ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
3คหกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
4บรรณารักษ-ศาสตร์และสารสนเทศ-ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
5วิจัยการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
6วิทยาศาสตร์สุขภาพ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
7ศิลปประดิษฐ์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
8สถิติ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:38 น.