รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1การจัดการคุณภาพ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
2การจัดการคุณภาพการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
3นาฏยศิลป์และดนตรี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
4วิจัยการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
5หลักสูตรและการสอน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:42 น.