รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1การจัดการสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
2การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
3ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000000000000000010011
4จิตวิทยาสังคม
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
5บริหารธุรกิจ
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
6บริหารธุรกิจ
wer54w66sf32re2
000004100500000000005
7ประชากร ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
8ประชากรและการพัฒนา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
9ประชากรศาสตร์(เน้นระเบียบวิธีวิจัย)
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
10พัฒนาการเศรษฐกิจ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
11ภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
12รัฐประศาสนศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000011110133530110000024
13รัฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000000101000001
14วิทยาการคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
15เศรษฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000081009001010000010
16สถิติ
wer54w66sf32re2
000003100400000000004
17สถิติประยุกต์(คอมพิวเตอร์)
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
18สถิติประยุกต์
wer54w66sf32re2
000002100301001000004
19สังคมวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
20สังคมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:44 น.