รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
2ครุศาสตร์เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
3ครุศาสตร์เทคโนโลยี
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
4คอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
5เคมีอุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
6จิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
7เทคโนโลยี อุณหภาพ
wer54w66sf32re2
000000010100000000001
8เทคโนโลยีการผลิต
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
9ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
10วิศวกรรม การผลิต
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
11วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000008000800000000008
12วิศวกรรม ไฟฟ้า
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
13วิศวกรรม อุตสาหการ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
14วิศวกรรมโยธา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
15อาชีวเทคนิคศึกษา
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
16อาชีวะและเทคนิคศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:48 น.