รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1การบริหาร ธุรกิจ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
2การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพ แวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
3การศึกษา วิทยาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
4คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
5ครุศาสตร์ศิลป-อุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
6ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
7เคมี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
8เคมี
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
9เคมีวิเคราะห์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
10เคมีอินทรีย์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
11จุลชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
12ชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
13เทคโนโลยี การเกษตร
wer54w66sf32re2
000001300013000000000013
14เทคโนโลยี ชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
15เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
16เทคโนโลยีการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
17เทคโนโลยีการอาหาร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
18เทคโนโลยีพอลิเมอร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
19เทคโนโลยีสารสนเทศ
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
20ประติมากรรม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
21พันธุศาสตร์และปรับปรุงพันธุ์พืช
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
22พืชสวน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
23พืชอาหารสัตว์ พืชไร่
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
24ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
25ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
26ฟิสิกส์ประยุกต์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
27ภาพพิมพ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
28วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
29วิจิตรศิลป์
wer54w66sf32re2
000000000002002000002
30วิทยาการคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
31วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร/วิทยาศาสตร์การอาหาร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
32วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
33วิศวกรรม โทรคมนาคม
wer54w66sf32re2
000000000011002000002
34วิศวกรรม ไฟฟ้า
wer54w66sf32re2
000001300013000000000013
35วิศวกรรม ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
36วิศวกรรม ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
37วิศวกรรมการวัดและควบคุม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
38วิศวกรรมเกษตร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
39วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000005000501001010017
40วิศวกรรมเคมี
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
41วิศวกรรมโทรคมนาคม
wer54w66sf32re2
000006000620002000008
42วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
43สถาปัตย กรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
44สถิติประยุกต์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
45สัตวศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
46อิเล็กทรอนิกส์
wer54w66sf32re2
000004000400000100015
47อุตสาหกรรมเกษตร
wer54w66sf32re2
000003000300000000003

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:47 น.