รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1การพัฒนาชนบทด้านการพัฒนา กลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
2เคมี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
3ผลิตสัตว์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
4พืชไร่
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
5พืชสวน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
6เภสัชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
7รัฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
8วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
9วิศวกรรม ทรัพยากรน้ำ
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
10วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
11วิศวกรรมโยธา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
12สัตวศาสตร์
wer54w66sf32re2
000004000400000000004

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:37 น.