รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1การจัดการการท่องเที่ยว
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
2การจัดการงานก่อสร้าง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
3การจัดการทั่วไป
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
4การพยาบาล
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
5การพัฒนาครอบครัวและสังคม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
6การวัดและประเมินผลการศึกษา
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
7การศึกษา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
8การศึกษานอกระบบ
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
9การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
10เกษตรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000006000600000000006
11คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
12คหกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003200500000000005
13เทคโนโลยี การพิมพ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
14เทคโนโลยีการพิมพ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
15เทคโนโลยีการศึกษา
wer54w66sf32re2
000005100600101010018
16เทคโนโลยีสารสนเทศ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
17เทคโนโลยีอาหาร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
18นิติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
19นิเทศศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
20บริหารการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
21บริหารธุรกิจ
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
22บริหารรัฐกิจ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
23ประวัติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
24พัฒนาสังคม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
25ภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
26โภชนาการชุมชน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
27รัฐประศาสนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003100400000000004
28รัฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000005000501001000006
29วนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
30วิทยาการจัดการ
wer54w66sf32re2
000000110200000000002
31วิทยาศาสตร์สุขภาพ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
32ศิลปศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
33ศึกษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000024101035000000000035
34เศรษฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000006110800000000008
35ส่งเสริมการเกษตร
wer54w66sf32re2
000006000601001000007
36ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
37สาธารณสุขศาสตร์
wer54w66sf32re2
000007000700000000007
38สารสนเทศศาสตร์
wer54w66sf32re2
000005000500000000005

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:51 น.