รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1Biological Sciences
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
2การบริหารการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
3การผลิตพืช
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
4การศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
5การสอนภาษาไทย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
6กีฏวิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
7กุมารเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000004000410001200027
8คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
9เคมี
wer54w66sf32re2
000003020500000000005
10เคมีการแร่
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
11เคมีอินทรีย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
12จิตเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000210001000003
13จุลชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
14ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000006100700000000007
15ชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
16ตจวิทยา
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
17ทันตกรรม จัดฟัน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
18ทันตกรรมประดิษฐ์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
19ทันตแพทย ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
20เทคโนโลยี ชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
21เทคโนโลยีการประมง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
22เทคโนโลยีพอลิเมอร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
23เทคโนโลยีอาหาร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
24ธรณีเทคนิค
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
25ธรณีวิทยาเหมืองแร่
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
26ธรณีศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
27บรรณารักษ์
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
28บริหารธุรกิจ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
29ปฐพีศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
30ประสาทศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
31พยาธิวิทยา กายวิภาค
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
32พยาธิวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000110102000003
33พยาธิวิทยาคลีนิค
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
34พยาบาลศาสตร์
wer54w66sf32re2
000006000600000000006
35พฤกษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
36พฤษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
37พัฒนา การเกษตร
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
38พืชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000007000700000000007
39ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
40ภาษาไทย
wer54w66sf32re2
000001000100000010012
41ภูมิศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
42เภสัชเวท
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
43เภสัชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000006000600000000006
44รังสีวินิจฉัย
wer54w66sf32re2
000000010100000000001
45รัฐประศาสนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
46โรคพืชวิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
47วาริชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000310001000004
48วิจัยการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
49วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
50วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : พฤกษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
51วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000000010100000000001
52วิศวกรรม อุตสาหการ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
53วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
54วิศวกรรมเคมี
wer54w66sf32re2
000001110300000000003
55วิศวกรรมนิวเคลียร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
56วิศวกรรมโยธา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
57วิศวกรรมเหมืองแร่
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
58เวชศาสตร์ชุมชน
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
59ศัลยศาสตร์ ช่องปาก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
60ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิคส์
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
61ศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002200420002000006
62ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
63ศิลปะ การแสดง
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
64เศรษฐศาสตร์เกษตร
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
65สังคมวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
66สัตวบาล
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
67สัตววิทยา
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
68สัตวศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
69สุขศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
70สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
71สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
72โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
73โสต ศอ นาสิกวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
74อายุรศาสตร์ ช่องปาก
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
75อายุรศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000070007210030000010
76อายุรศาสตร์ช่องปาก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:43 น.