รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1การบริหารการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
2การศึกษา ผู้ใหญ่
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
3การศึกษานอกโรงเรียน
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
4การสอนภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
5การออกแบบเครื่องปั้น ดินเผา
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
6การออกแบบชุมชนเมือง
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
7คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
8เคมี
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
9เคมีอินทรีย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
10เครื่องเคลือบดินเผา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
11จิตรกรรม
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
12จิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
13ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
14ชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
15ทัศนศิลป์
wer54w66sf32re2
000000000012003000003
16นิเทศศิลป์
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
17โบราณคดี
wer54w66sf32re2
000000000023005000005
18ประติมากรรม
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
19ประวัติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000011002000002
20ประวัติศาสตร์ศิลปะ
wer54w66sf32re2
000000000000000010011
21ปรัชญาและศาสนา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
22พยาธิวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000000000000111
23ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
24ภาพพิมพ์
wer54w66sf32re2
200023000300000000005
25ภาษาไทย
wer54w66sf32re2
010010000001001010013
26ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
27ภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
28ภูมิศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
29เภสัชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
30วรรณคดีเปรียบเทียบ
wer54w66sf32re2
000000000000000010011
31วรรณคดีฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
32วิทยาศาสตร์ : นิเวศวิทยา, สิ่งแวดล้อม,วนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
33วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
34ศิลปไทย
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
35ศิลปะไทย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
36สถาปัตยกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000001001020023
37สถิติ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:59 น.