รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1กายวิภาคศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
2การแนะแนว
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
3การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
4การวัดผล การศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
5การวัดผลการศึกษา
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
6การวัดผลทางการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
7การวัดและการประเมินผลการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
8การศึกษา ผู้ใหญ่
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
9การศึกษาปฐมวัย
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
10การศึกษาผู้ใหญ่
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
11การศึกษาพิเศษ
wer54w66sf32re2
000000000011002000002
12การสอนคณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
13กุมารเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
14คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000100110001000002
15เคมี
wer54w66sf32re2
000004100500000000005
16จิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
17จิตวิทยาการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
18จิตเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
19จุลชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
20ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000002010300000000003
21ชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000004000410001000005
22ตจวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
23ทัศนศิลป์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
24เทคโนโลยีการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
25เทคโนโลยีทางการศึกษา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
26บรรณารักษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
27บริหารการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000000002002000002
28บริหารธุรกิจ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
29ประวัติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
30ปริทันตวิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
31พยาธิวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
32พยาธิวิทยาคลินิก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
33พยาธิวิทยาคลินิค
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
34พฤติกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000000000020022
35พลศึกษา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
36พื้นฐานการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
37ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000001000100000010012
38ภาษาไทย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
39ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
40ภูมิศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
41เภสัชวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
42รัฐประศาสนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
43รัฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
44วัสดุศาสตร์ (อัญมณี)
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
45วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
46เวชศาสตร์ป้องกัน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
47เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
48ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิคส์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
49ศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000020002000002
50เศรษฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
51สรีรวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
52สังคมวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
53สุขศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
54โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
55หลักสูตรการสอน
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
56หลักสูตรและการสอน
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
57ออร์โธปิดิกส์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:56 น.