รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1เคมี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
2เทคโนโลยีการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
3พลศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
4ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
5ภาษาไทย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
6โภชนาศาสตร์ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
7สัตววิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
8สัตวศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 10:01 น.