รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1กฎหมายระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
2การบริหาร รัฐกิจ
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
3การปกครอง
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
4การปกครอง
wer54w66sf32re2
000000200200000000002
5การประเมิน และวิจัย
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
6การศึกษา
wer54w66sf32re2
000000110200000000002
7คณิตศาสตร์ (Combina- torics)
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
8คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
9ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
10เคมี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
11เคมี
wer54w66sf32re2
000002010310001000004
12เคมีเทคนิค
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
13ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
14ชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000004300700000000007
15เทคโนโลยี การเกษตร
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
16เทคโนโลยีการอาหาร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
17เทคโนโลยีวัสดุ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
18นิติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
19นิติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002310600000000006
20บรรณารักษ์ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
21บรรณารักษ-ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
22บริหารธุรกิจ
wer54w66sf32re2
000003120600000000006
23ประวัติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002200410001000005
24พืชไร่นา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
25ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
26ภาษาตะวันตก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
27ภาษาตะวันตก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
28ภาษาไทย
wer54w66sf32re2
100010000001001000002
29ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
30ภาษาฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
31ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000110201001000003
32ภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000000120300000000003
33ภาษาอังกฤษและ ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
34ภาษาอังกฤษและ ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
35รัฐประศาสนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000300300000000003
36รัฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
37วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
38ศึกษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002600026000000000026
39เศรษฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000007000700000000007
40เศรษฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000300101000004
41สถิติ
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
42สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
43สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
44สัตววิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
45สื่อสารมวลชน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
46หลักสูตรและการสอน
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
47อุตสาหกรรมบริการ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:56 น.