รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1การประมง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
2เกษตรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
3โคนมโคเนื้อ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
4พืชไร่
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
5เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
6ส่งเสริมการเกษตร
wer54w66sf32re2
000004000410001000005
7สหกรณ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
8สัตว์ปีก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
9สัตว์ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
10สุกร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:57 น.