รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1 อายุรศาสตร์ (หทัยวิทยา)
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
2Dental Materials,Pediatric Dentistry
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
3Oral Pathology
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
4กายภาพบําบัด
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
5กายภาพบำบัด
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
6กายภาพบำบัด
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
7กายวิภาคศาสตร์
wer54w66sf32re2
000006000610001020029
8การจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
9การบริหารสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
10การพยาบาลสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
11การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
12การศึกษาผู้ใหญ่
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
13การสอนภาษา ต่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
14กีฏวิทยาการแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000010012
15กุมารเวชศาสตร์ (โรคหัวใจและหลอดเลือด)
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
16กุมารเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
00000261002712131026210001265
17กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
wer54w66sf32re2
000000000000000020022
18คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000100013
19คอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
20เคมี(พอลิเมอร์)
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
21เคมี
wer54w66sf32re2
0000070108250070200217
22เคมีคลินิก
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
23เคมีเทคนิค
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
24จักษุวิทยา
wer54w66sf32re2
000001400014210030000017
25จิตวิทยาคลินิก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
26จิตเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000060006130040000010
27จุลชีววิทยา
wer54w66sf32re2
0000018000186720151300437
28จุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
29จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
30ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000001000010030032500720
31ชีววิทยา
wer54w66sf32re2
0000061007200021200312
32ชีววิทยาช่องปาก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
33ชีวสถิติ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
34ดนตรี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
35ดุริยางคศิลป์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
36ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
37ตจวิทยา
wer54w66sf32re2
0000060006310040000010
38ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
39ทันตกรรม จัดฟัน
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
40ทันตกรรมจัดฟัน
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
41ทันตกรรมชุมชน
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
42ทันตกรรมทั่วไป
wer54w66sf32re2
000002000201001000003
43ทันตกรรมประดิษฐ์,Maxillofacial Prosthodontics
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
44ทันตกรรมประดิษฐ์,ทันตวัสดุศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
45ทันตกรรมประดิษฐ์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
46ทันตกรรมสำหรับเด็ก
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
47ทันตกรรมหัตถการ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
48ทันตพยาธิวิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
49ทันตรังสีวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
50เทคนิคการแพทย์
wer54w66sf32re2
000003000301001000004
51เทคโนโลยี ชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
52เทคโนโลยี ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
53เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
54เทคโนโลยีชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000000000020002000002
55เทคโนโลยีพอลิเมอร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
56นิติเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000005000503104000009
57บริหารงานสาธารณสุข มูลฐาน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
58บริหารงานสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000002000201001000003
59บริหารเภสัชกิจ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
60ปรสิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000006000612003000009
61ปรสิตสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
62ปรสิตหนอนพยาธิ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
63ประชากรและการพัฒนา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
64ประชากรและสุขภาพ
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
65ประชากรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
66ประชากรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
67ประสาทชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
68ประสาทวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
69ประสาทวิทยาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
70ประสาทศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
71ปริทันตวิทยา,ทันตกรรมทั่วไป
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
72ปริทันตวิทยา
wer54w66sf32re2
000006000600000000006
73ปาราสิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
74โปรโตซัวทางการแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
75พยาธิชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000001100203003020027
76พยาธิโปรโตซัว
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
77พยาธิวิทยา กายวิภาค
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
78พยาธิวิทยา,Oral Pathology
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
79พยาธิวิทยา
wer54w66sf32re2
0000070007141062300518
80พยาธิวิทยาคลินิก
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
81พยาบาลศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001800018110020000020
82พยาบาลสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
83พฤติกรรมศาสตร์และระบาดวิทยาสังคม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
84พฤษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
85พัฒนศึกษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
86พิษวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
87ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
88ฟิสิกส์การแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
89ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
90ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000301001010015
91ภาษาศาสตร์ประยุกต์
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
92เภสัชกรรมเทคโนโลยี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
93เภสัชการ
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
94เภสัชเคมี
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
95เภสัชจุลวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
96เภสัชพฤกษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000101001000002
97เภสัชวิทยา
wer54w66sf32re2
000001200012010010100114
98เภสัชวินิจฉัย
wer54w66sf32re2
000000000020002000002
99เภสัชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001230015010010000016
100เภสัชอุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
101โภชนวิทยา
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
102โภชนศาสตร์ เขตร้อนและวิทยาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
103โภชนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
104โภชนศาสตร์คลินิก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
105โภชนาการ
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
106โภชนาการสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
107มานุษยวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
108ระบาดวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000101102000003
109รังสีเทคนิค
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
110รังสีรักษา
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
111รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
112รังสีวิทยา
wer54w66sf32re2
00000800081900100100119
113รังสีวิทยาทั่วไป
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
114รังสีวินิจฉัย
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
115โรคเขตร้อนและหน่วยความดันโลหิตสูง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
116โรคติดเชื้อทาง นรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
117โรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
118โรคระบบการหายใจและ วัณโรค
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
119วิจัยประชากรและสังคม
wer54w66sf32re2
00000910010001010000011
120วิทยาการคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
121วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก,Oral Pathology
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
122วิทยาต่อมไร้ท่อและประสาทชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
123วิทยาภูมิคุ้มกัน
wer54w66sf32re2
000001000130003110026
124วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
125วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพลิเมอร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
126วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
127วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000101001000002
128วิทยาเอนโดดอนต์
wer54w66sf32re2
000002200400000000004
129วิทยาเอ็นโดดอนต์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
130วิศวกรรมสุขาภิบาล
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
131วิสัญญีวิทยา
wer54w66sf32re2
0000021000215500100100132
132เวชบำบัดวิกฤต
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
133เวชพันธุศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
134เวชศาสตร์ครอบครัว
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
135เวชศาสตร์ชุมชน
wer54w66sf32re2
000002000210001000003
136เวชศาสตร์ทั่วไป
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
137เวชศาสตร์นิวเคลียร์
wer54w66sf32re2
000005000500000010016
138เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
wer54w66sf32re2
000000000012003010014
139เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
140เวชศาสตร์พื้นฟู
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
141เวชศาสตร์ฟื้นฟู
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
142เวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
143ไวรัสวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
144ศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
145ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิคส์
wer54w66sf32re2
000001701018000000000018
146ศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000008000841310181100228
147ศัลยศาสตร์ช่องปาก
wer54w66sf32re2
000000000030003000003
148ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
149ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
150ศัลยศาสตร์ทรวงอก
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
151ศัลยศาสตร์ทั่วไป
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
152ศัลยศาสตรทั่วไป
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
153ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
wer54w66sf32re2
000006000610001000007
154ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
155ศัลยศาสตร์ศีรษะ-คอ และเต้านม
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
156ศัลยศาสตร์ออร์โทปิดิคส์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
157ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
158ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
159ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
wer54w66sf32re2
000000000011002100013
160ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
161ศึกษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000101001000002
162สถิติ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
163สรีรวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
164สรีรวิทยา
wer54w66sf32re2
0000080008041051000114
165สรีรวิทยาประยุกต์ (พิษวิทยา)
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
166สรีรวิทยาประยุกต์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
167สังคมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000006000600000000006
168สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
169สาธารณสุขมูลฐาน
wer54w66sf32re2
000000000000101000001
170สาธารณสุขศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000101001000002
171สุขวิทยาเขตร้อน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
172สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
173สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
000002800028000000000028
174สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา(ผู้มีบุตรยาก)
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
175สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา(โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์สตรี)
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
176สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
177สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
00000000006810151300419
178โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
wer54w66sf32re2
0000070007220040000011
179โสต ศอ นาสิกวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
180หทัยวิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
181อณูพันธุ-ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
182อณูพันธุศาสตร์-อณูชีววิทยาการแพทย์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
183อนามัยครอบครัว
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
184อนามัยชุมชน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
185อนามัยสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
186อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
187อายุรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
188อายุรศาสตร์ เขตร้อน
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
189อายุรศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000013001141728505087001579
190อายุรศาสตร์เขตร้อน
wer54w66sf32re2
0000000000161081200311
191อายุรศาสตร์ทั่วไป
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
192อาหารและโภชนาการ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
193อิมมูโนวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
194อุดมศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:35 น.