รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1การแนะแนวและจิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
2การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
3การศึกษานอกระบบ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
4เคมี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
5จิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
6จิตวิทยาการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
7ชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
8เทคโนโลยีการศึกษา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
9บรรณารักษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000000000010011
10พันธุศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
11ภาษาไทย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
12ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
13ภูมิศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
14วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
15สาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
16สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:51 น.