รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1การศึกษา นอกระบบ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
2การศึกษานอกระบบ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
3การออกแบบเครื่องปั้น ดินเผา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
4คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
5เคมี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
6จุลชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
7เทคโนโลยีทาง การศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
8เทคโนโลยีทางการศึกษา
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
9บริหารการศึกษา
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
10บริหารธุรกิจ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
11ประวัติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
12พยาบาลศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
13พลศึกษาและสันทนาการ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
14พื้นฐานการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
15รัฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
16วาริชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
17วิจัยและวัดผลการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
18เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
19ศิลปกรรม
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
20ศิลปการถ่ายภาพ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
21สาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
22หลักสูตรและการสอน
wer54w66sf32re2
000002000200000000002

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:46 น.