รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1การบริหารการศึกษา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
2การพยาบาล
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
3การวัดและประเมินผลการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
4กีฏวิทยา
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
5คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
6เคมี
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
7จิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
8ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
9ชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
10ทันตแพทย ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
11เทคโนโลยีทาง การศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
12ธรณีวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
13นิเวศวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
14ประวัติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
15ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
16ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
17ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
18ภาษาศาสตร์ประยุกต์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
19ภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
20เภสัชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
21วิจัยการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
22วิจัยและพัฒนาการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
23วิทยาศาสตร์การเกษตร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
24วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
25วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
26วิศวกรรม ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
27เวชศาสตร์ชุมชน
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
28ศิลปะ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
29ศึกษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002200401001000005
30เศรษฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000210001000003
31สังคมวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:41 น.