รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1 การวิจัยการสื่อสาร (ทางการเมือง)
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
2 วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000000000000101000001
3กฎหมายมหาชน
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
4กฎหมายมหาชน
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
5กฎหมายระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
6การเงิน
wer54w66sf32re2
000003000310001000004
7การตลาด
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
8การตลาด
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
9การบริหาร การขนส่งระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
10การบริหารทรัพยากรมนุษย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
11การบัญชี
wer54w66sf32re2
000002000203003000005
12การพัฒนาชนบท
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
13การเมือง การปกครอง,การเมือง การปกครองท้องถิ่น
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
14การเมือง การปกครอง
wer54w66sf32re2
000003100400000000004
15การเมืองการปกครอง
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
16การเมืองระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
17การระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
18การสื่อสาร มวลชน
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
19กุมารเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
20ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
21เคมี
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
22เคมีวิเคราะห์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
23จักษุวิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
24จิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000001100202002000004
25จุลชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
26ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
27เซลล์วิทยา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
28เทคโนโลยี การเกษตร
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
29เทคโนโลยี การเกษตร
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
30เทคโนโลยี ชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
31เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
32เทคโนโลยีชนบท
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
33นิติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000020002000002
34นิติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001510016400040000020
35บรรณารักษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
36บริหาร อุตสาหการและปฏิบัติการ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
37บริหารธุรกิจ
wer54w66sf32re2
000002000201001100014
38บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
39บริหารรัฐกิจ
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
40บริหารรัฐกิจ
wer54w66sf32re2
000002000201001000003
41ประชา สัมพันธ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
42ประวัติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000202002000004
43ปรัชญาศาสนา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
44พยาบาลศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
45พัฒนาชุมชน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
46พุทธศาสนา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
47ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
48ภาพยนต์และภาพถ่าย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
49ภาษาจีน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
50ภาษาญี่ปุ่น
wer54w66sf32re2
200020100100000000003
51ภาษาไทย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
52ภาษาฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
53ภาษาและวรรณคดี
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
54ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000008000801001000009
55ภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
56ภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
57เภสัชวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
58โภชนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
59มานุษยวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
60ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
61รัฐประศาสนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
62รัฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000110001001013
63วรรณกรรมการละคอนและศิลปะการละคอน
wer54w66sf32re2
000000000000000010011
64วิทยาการคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
65วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
66วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร/วิทยาศาสตร์การอาหาร
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
67วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
68วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
69วิศวกรรม อุตสาหการ
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
70วิศวกรรมเคมี
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
71วิศวกรรมโครงสร้าง
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
72วิศวกรรมไฟฟ้า
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
73วิศวกรรมโยธา
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
74วิสัญญีวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
75ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิคส์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
76ศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
77ศิลปการละคร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
78เศรษฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001711019221050100125
79เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
80เศรษฐศาสตร์เกษตร
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
81เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร ธรรมชาติ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
82เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
83เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
84สถาปัตยกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000000000010011
85สถิติ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
86สังคมวิทยา
wer54w66sf32re2
000001200300000000003
87สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
88สังคมสงเคราะห์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
89สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
90สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
91สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
92สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
93สิ่งแวดล้อมและน้ำเสีย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
94สิ่งแวดล้อมศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
95สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
96โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
97อายุรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:41 น.