รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1 เทคโนโลยี การผลิตพืช
wer54w66sf32re2
000000000020002000002
2การศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
3กีฎวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
4คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
5เคมี
wer54w66sf32re2
000002000210001000003
6จุลชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
7ชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
8เทคโนโลยี ชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
9เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
10เทคโนโลยีชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
11เทคโนโลยีธรณี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
12เทคโนโลยีเลเซอร์และ โฟตอนนิกส์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
13เทคโนโลยีอาหาร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
14บรรณารักษ-ศาสตร์และสารสนเทศ-ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
15ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
16ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000003000310001000004
17วัสดุศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
18วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
19วิศวกรรม เซรามิก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
20วิศวกรรม ไฟฟ้า
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
21วิศวกรรมเคมี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
22วิศวกรรมไฟฟ้า
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
23วิศวกรรมโยธา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
24สัตวศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:49 น.