รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1 พลังงานและ วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
2 วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000000000010001100012
3การจัดการทรัพยากรชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
4การสอนภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
5คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
6ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
7ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
8เคมี
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
9จุลชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
10จุลชีววิทยาประยุกต์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
11เทคโนโลยี ชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000004100500000000005
12เทคโนโลยี ชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
13เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
14เทคโนโลยีชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
15เทคโนโลยีชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000000000000101000001
16เทคโนโลยีพลังงาน
wer54w66sf32re2
000000000010001101023
17เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
18เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
19เทคโนโลยีวัสดุ
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
20เทคโนโลยีวัสดุ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
21เทคโนโลยีสารสนเทศ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
22เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
23เทคโนโลยีหลังการ เก็บเกี่ยว
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
24ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
25ภาษาศาสตร์ประยุกต์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
26วิทยาการและหุ่นยนต์อัตโนมัติ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
27วิทยาศาสตร์การอาหาร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
28วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000005100600000000006
29วิศวกรรม ไฟฟ้า
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
30วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
31วิศวกรรม อุตสาหการ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
32วิศวกรรมขนส่ง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
33วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
34วิศวกรรมเคมี
wer54w66sf32re2
000001100011100010000012
35วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
36วิศวกรรมโยธา
wer54w66sf32re2
000007100810001000009
37วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
38วิศวกรรมอาหาร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
39วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:45 น.