รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1 วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000000000000101100012
2กายภาพบําบัด
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
3กายวิภาคศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
4การท่องเที่ยว
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
5การบริหารการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
6การปกครอง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
7การพยาบาล สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
8การพยาบาล
wer54w66sf32re2
000007000700000000007
9การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
10การพยาบาลศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
11การพยาบาลสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
12การศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
13การศึกษานอกระบบ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
14การศึกษาผู้ใหญ่
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
15กีฎวิทยา
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
16กุมารเวชศาสตร์ (ตจวิทยา)
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
17กุมารเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000080008110020100111
18เกษตรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
19คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002100301001100015
20เคมี
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
21เคมี
wer54w66sf32re2
000008000800101000009
22เคมีคลินิก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
23เคมีอุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
24จักษุวิทยา
wer54w66sf32re2
000006000601001000007
25จิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
26จิตวิทยาการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000000000101000001
27จิตเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000211002010015
28จุลชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000004000400000110026
29จุลชีววิทยาทางดิน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
30ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000006000602002000008
31ชีววิทยา (ความหลากหลากทางชีวภาพและนิเวศวิทยา จุลินทรีย์เน้นการเกษตร)
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
32ชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000007100800000000008
33ทรัพยากร ป่าไม้
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
34ทันตกรรมจัดฟัน
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
35ทันตกรรมชุมชน
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
36ทันตกรรมทั่วไป
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
37ทันตกรรมบูรณะ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
38ทันตกรรมประดิษฐ์
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
39ทันตวิทยาและพยาธิวิทยาช่องปาก
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
40เทคโนโลยี ชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
41เทคโนโลยีทางการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
42เทอร์โม ของไหล
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
43เทอร์โมของไหล
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
44ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
45ธรณีวิทยา
wer54w66sf32re2
000003200501001000006
46นิติเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000220002000004
47บรรณารักษ-ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
48บริหารการศึกษา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
49โบราณคดี
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
50ปฐพีศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
51ปฐพีศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000101001000002
52ปรสิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000007000700000000007
53ประเมินผล และวิจัยการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
54ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
55ประวัติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000002002000002
56ปรัชญาและศาสนา
wer54w66sf32re2
000000000002002000002
57พยาธิวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000010020021000113
58พยาธิวิทยาช่องปาก
wer54w66sf32re2
000000100110001000002
59พยาบาลศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000301001000004
60พืชไร่
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
61พืชไร่นา
wer54w66sf32re2
000000000002002010013
62พืชสวน
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
63พื้นฐานทางการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
64ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
0000080008030030000011
65ภาษาไทย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
66ภาษาฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
67ภาษาเยอรมัน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
68ภาษาและวรรณคดีไทย
wer54w66sf32re2
000000000000000010011
69ภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
70ภูมิคุ้มกันวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
71ภูมิศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000011002000002
72เภสัชวิทยา
wer54w66sf32re2
000008000800000000008
73เภสัชเวช
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
74เภสัชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000008000800000000008
75โภชนาการ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
76มนุษยพันธุ-ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
77มัธยมศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000101001000002
78มานุษยวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000010001100012
79รังสีวิทยา
wer54w66sf32re2
000004000410001100016
80รัฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
81รัฐศาสตร์และการปกครอง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
82โรคพืช
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
83วัสดุศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
84วิทยาการคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
85วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
86วิทยาศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
87วิทยาศาสตร์การอาหาร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
88วิทยาศาสตร์การอาหาร
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
89วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
90วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
91วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
92วิศวกรรม ไฟฟ้า
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
93วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
94วิศวกรรมขนส่ง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
95วิศวกรรมโยธา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
96วิสัญญีวิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
97เวชศาสตร์ครอบครัว
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
98เวชศาสตร์ชุมชน
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
99เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
wer54w66sf32re2
000000000000000010011
100เวชศาสตร์ฟื้นฟู
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
101ศัลยศาสตร์ ช่องปาก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
102ศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000002002000002
103ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000011002000002
104ศึกษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
105เศรษฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003110500000100016
106เศรษฐศาสตร์เกษตร
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
107ส่งเสริมการเกษตร
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
108ส่งเสริมการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
109สถาปัตย กรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
110สถิติประยุกต์
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
111สรีรวิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
112สัตวบาล
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
113สัตวแพทย์ สาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
114สัตวศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
115สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
000007000700000000007
116สูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
117สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000001001100012
118สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
119อนามัยสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
120ออร์โทปิดิกส์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
121อายุรศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000030003350082000213
122อารักขาพืช-กีฎวิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
123อุตสาหกรรมเน้นหนัก การนิเทศอุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:51 น.