รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1กายภาพบําบัด
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
2กายวิภาคศาสตร์
wer54w66sf32re2
000008000801001000009
3การจัดการดินและน้ำ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
4การบริหารการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
5การประถม ศึกษา
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
6การปรับปรุงพันธุ์ผัก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
7การปรับปรุงพันธุ์พืช
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
8การผลิตและการปรับปรุงพันธุ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
9การผลิตสัตว์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
10การพยาบาล จิตเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001010200000000002
11การพยาบาลชุมชน
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
12การพยาบาลเด็ก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
13การพยาบาลผู้ใหญ่
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
14การพยาบาลและการผดุงครรภ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
15การพยาบาลศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
16การมัธยมศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
17การวัดและประเมินผลการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
18การวิจัยและสถิติ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
19การศึกษา ต่อเนื่อง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
20การศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
21การศึกษาผู้ใหญ่
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
22การศึกษาพิเศษ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
23การสำรวจทรัพยากร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
24การอุดมศึกษา
wer54w66sf32re2
000000010100000000001
25กีฎวิทยา
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
26กีฏวิทยา
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
27กุมารเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
28กุมารเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001100011100010000012
29เกษตรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000210300000000003
30คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
31ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
32เคมี
wer54w66sf32re2
000004100500000000005
33เคมีฟิสิกัล
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
34เคมีอินทรีย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
35เคมีอินทรีย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
36จักษุวิทยา
wer54w66sf32re2
000003010400000000004
37จิตวิทยาการศึกษา
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
38จิตเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000210001000003
39จุลชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000008010900000000009
40จุลชีววิทยาทางดินและปุ๋ยชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
41ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
42ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000006000610001000007
43ชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
44ชีวสถิติ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
45ดนตรี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
46ทฤษฎีรหัส
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
47ทันตกรรม จัดฟัน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
48ทันตกรรมจัดฟัน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
49ทันตกรรมชุมชน
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
50ทันตกรรมประดิษฐ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
51ทันตกรรมสำหรับเด็ก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
52เทคนิคการแพทย์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
53เทคโนโลยี ชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
54เทคโนโลยีการศึกษา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
55เทคโนโลยีธรณี
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
56เทคโนโลยีอาหาร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
57นิติเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
58นิเวศวิทยาของแมลง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
59บรรณารักษ-ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
60บริหารการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000210300000000003
61แบคทีเรียวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
62ปฐพีวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000002002000002
63ปฐพีศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001010201001000003
64ปรสิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000005000500000100016
65ประชากร ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
66ประมง
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
67ประวัติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
68ปรัชญา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
69ปริทันตวิทยา
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
70พยาธิวิทยา
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
71พยาบาลศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
72พฤกษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
73พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
74พัฒนาสังคม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
75พิษวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
76พิษวิทยา
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
77พืชไร่
wer54w66sf32re2
000006100702002000009
78พืชสวน
wer54w66sf32re2
000003200500000000005
79พื้นฐานการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
80เภสัชกรรมคลีนิก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
81เภสัชวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
82เภสัชวิทยา
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
83เภสัชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000007000700000000007
84โภชนศาสตร์ สัตว์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
85มานุษยวิทยา
wer54w66sf32re2
000000010100000000001
86ระบาดวิทยาและการวิจัย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
87รังสีรักษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
88รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
89รังสีวิทยา
wer54w66sf32re2
000003000301001000004
90รังสีวิทยาวินิจฉัย
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
91รังสีวินิจฉัย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
92รัฐประศาสนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
93โรคไตและไตเทียม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
94โรคทางเดินหายใจ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
95โรคทางเดินอาหาร
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
96โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
97โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
98โรคพืชวิทยา
wer54w66sf32re2
000000010100000000001
99โรคสัตว์ปีก
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
100วิจัยและวัดผลการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
101วิทยาการคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
102วิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
103วิทยาการสืบพันธุ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
104วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
105วิทยาเอนโดดอนต์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
106วินิจฉัยโรคช่องปาก
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
107วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000007000700000000007
108วิศวกรรม ชลศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
109วิศวกรรม ไฟฟ้า
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
110วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
111วิศวกรรม อุตสาหการ
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
112วิศวกรรมเกษตร
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
113วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
114วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000000010100000000001
115วิศวกรรมเคมี
wer54w66sf32re2
000000010100000000001
116วิศวกรรมโครงสร้าง
wer54w66sf32re2
000000010100000000001
117วิศวกรรมโยธา
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
118วิศวกรรมโยธา
wer54w66sf32re2
000003010400000000004
119วิสัญญีวิทยา
wer54w66sf32re2
000003000310001000004
120เวชศาสตร์นิวเคลียร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
121เวชศาสตร์ป้องกัน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
122เวชศาสตร์ฟื้นฟู
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
123ศัลยศาสตร์ ช่องปาก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
124ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิคส์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
125ศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001010201001000003
126ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
127ศัลยศาสตร์ทรวงอก
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
128ศัลยศาสตร์ทั่วไป
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
129เศรษฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
130ส่งเสริมการเกษตร
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
131สถาปัตย กรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
132สถิติประยุกต์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
133สรีรวิทยา โรคพืช
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
134สรีรวิทยา
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
135สรีรวิทยาการสืบพันธุ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
136สรีรวิทยาของพืช
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
137สรีรวิทยาระบบหายใจ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
138สังคมวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
139สังคมศาสตร์การแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
140สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
141สัตวบาล
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
142สัตววิทยา
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
143สัตวศาสตร์
wer54w66sf32re2
000005100600000100017
144สาธารณสุขศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
145สิ่งแวดล้อมศึกษา
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
146สิ่งแวดล้อมศึกษา
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
147สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
148สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000001001100012
149สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา : โรคมะเร็ง
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
150สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
000000010100000000001
151โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
152โสต ศอ นาสิกและลาริงซ์วิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
153หลักสูตรและการสอน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
154หัวใจและหลอดเลือด
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
155อนุกรมวิธานของแมลง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
156ออร์โทปิดิกส์
wer54w66sf32re2
000000000020002000002
157ออร์โธปิดิกส์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
158ออร์โธปิดิกส์
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
159อายุรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000040004000004
160อายุรศาสตร์ทั่วไป
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
161อายุรศาสตร์ทั่วไป
wer54w66sf32re2
000009000900000000009

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:54 น.