รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1กายวิภาคศาสตร์
wer54w66sf32re2
000004100500000000005
2การจัดการ ป่าไม้
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
3การจัดการประมง
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
4การจัดการลุ่มน้ำ
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
5การตลาด
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
6การท่องเที่ยวและโรงแรม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
7การศึกษา (กิจการนักศึกษา)
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
8การศึกษา
wer54w66sf32re2
000001020012100010000013
9การสอนฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
10การสอนวิทยาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
11กีฎวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000000000110022
12กีฏวิทยา
wer54w66sf32re2
00000880016020020000018
13เกษตร กลวิธาน
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
14คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
15คหกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
16เคมี
wer54w66sf32re2
000004100511002000007
17เคมีประยุกต์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
18เคมีฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
19เคมีวิเคราะห์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
20เคมีอนินทรีย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
21จิตวิทยาการศึกษาและ การแนะแนว
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
22จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
23จิตวิทยาชุมชน
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
24จิตวิทยาอุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000000200200000000002
25จุลชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000004000401001000005
26จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
27ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
28ชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
29ชีววิทยาประมง
wer54w66sf32re2
000002100301001000004
30ชีววิทยาป่าไม้
wer54w66sf32re2
000003100401001000005
31เทคโนโลยี ชีวภาพ
wer54w66sf32re2
000006000600000000006
32เทคโนโลยีการบรรจุ
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
33เทคโนโลยีการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
34เทคโนโลยีพื้นพิภพ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
35เทคโนโลยีเสื้อผ้า
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
36บริหารธุรกิจ
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
37ปฐพีวิทยา
wer54w66sf32re2
0000025007230050200214
38ปรสิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
39ประชากรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
40ประมง
wer54w66sf32re2
000000000013004000004
41ประวัติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
42ประวัติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000012003000003
43ปรัชญาและศาสนา
wer54w66sf32re2
000000000002002000002
44ป่าไม้
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
45ผลิตภัณฑ์ประมง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
46พยาธิทาง สัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
47พยาธิวิทยา
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
48พฤกษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
49พฤกษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000006000600000010017
50พลศึกษา
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
51พัฒนาผลิตภัณฑ์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
52พันธุศาสตร์
wer54w66sf32re2
000005100610001000007
53พืชไร่นา
wer54w66sf32re2
000001440018270092000229
54พืชสวน
wer54w66sf32re2
000000000011002000002
55พืชสวน
wer54w66sf32re2
0000063009030031100214
56พื้นฐานการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
57เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
wer54w66sf32re2
000002000201001000003
58ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
59ภาษา ต่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
60ภาษา ต่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
61ภาษาญี่ปุ่น
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
62ภาษาญี่ปุ่นและวรรณคดีญี่ปุ่น
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
63ภาษาไทย
wer54w66sf32re2
100012000200000000003
64ภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
65ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
66ภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
67ภูมิศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
68ภูมิสถาปัตย กรรม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
69เภสัชพฤกษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
70เภสัชวิทยา
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
71เภสัชวิทยาทาง สัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
72รังสีประยุกต์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
73รังสีประยุกต์และไอโซโทป
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
74รังสีไอโซโทป
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
75รัฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
76โรคพืช
wer54w66sf32re2
0000070007020021000110
77วนผลิตภัณฑ์
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
78วนวัฒนวิทยา
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
79วนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000001001010012
80วรรณคดี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
81วรรณคดีไทย
wer54w66sf32re2
000000000000000100011
82วิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
83วิจัยและประเมินผลการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
84วิทยาการคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
85วิทยาศาสตร์ทั่วไป
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
86วิทยาศาสตร์ทางทะเล
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
87วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
88วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
wer54w66sf32re2
000006000600000000006
89วิศวกรรม การบินและอวกาศยาน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
90วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
91วิศวกรรม ไฟฟ้า
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
92วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
93วิศวกรรม อุตสาหการ
wer54w66sf32re2
000006000600000000006
94วิศวกรรมเกษตร
wer54w66sf32re2
000004000402002000006
95วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
96วิศวกรรมเคมี
wer54w66sf32re2
000007000700000000007
97วิศวกรรมชลประทาน
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
98วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
99วิศวกรรมโยธา
wer54w66sf32re2
000001110012101020000014
100วิศวกรรมสำรวจ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
101เวชศาสตร์คลินิกสัตว์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
102เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
wer54w66sf32re2
000002300500000000005
103ศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
104ศิลปนิเทศ
wer54w66sf32re2
000000010100000000001
105ศึกษาศาสตร์-เกษตร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
106ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
107เศรษฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000081009011020000011
108เศรษฐศาสตร์เกษตร
wer54w66sf32re2
000002210500000000005
109เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
110ส่งเสริมการเกษตร
wer54w66sf32re2
000002000203003000005
111ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
wer54w66sf32re2
000005000501001000006
112สถาปัตย กรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
113สังคมวิทยา
wer54w66sf32re2
000000100110001000002
114สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000101001000002
115สัตวบาล
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
116สัตวบาล
wer54w66sf32re2
000001320015020020100118
117สัตวแพทยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000200200000000002
118สัตวแพทย์สาธารณสุข
wer54w66sf32re2
100010000000000000001
119สัตววิทยา
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
120สูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
121อนุกรมวิธาน
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
122อนุรักษวิทยา
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
123อาชีวศึกษา
wer54w66sf32re2
000001200300000000003
124อายุรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
125อาหารและโภชนาการ
wer54w66sf32re2
000000000001001000001

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:35 น.