รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตาม สาขาวิชา - มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลำดับที่สาขาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1 วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
000000000010001110023
2 วิศวกรรม เหมืองแร่
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
3 วิศวกรรม อุตสาหการ
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
4 วิศวกรรม อุตสาหการ
wer54w66sf32re2
000000000011002000002
5TESOL
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
6Violin Performance
wer54w66sf32re2
010010000000000000001
7กายวิภาคศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000081009010010000010
8การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
9การตลาด
wer54w66sf32re2
000001000101001000002
10การธนาคารและการเงิน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
11การบัญชี
wer54w66sf32re2
000001000113004000005
12การปกครอง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
13การประกันภัย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
14การเมือง การปกครอง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
15การเมือง ในประเทศเอเชียอาคเนย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
16การวางแผนภาคและเมือง
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
17การศึกษานอกระบบ โรงเรียน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
18การศึกษานอกระบบ
wer54w66sf32re2
000000000002002000002
19การศึกษาปฐมวัย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
20การศึกษาพิเศษ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
21การสร้างภาพ เคลื่อนไหว
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
22การสอนภาษา ต่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
23การสอนภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
24การสื่อสาร มวลชน
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
25กุมารเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
26กุมารเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001600016340072100326
27คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000311002000005
28คณิตศาสตร์ศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
29ครุศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
30ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
000001000100000010012
31เคมี
wer54w66sf32re2
000003100413004010019
32เคมีเทคนิค
wer54w66sf32re2
000004000400000010015
33เคมีฟิสิกัล
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
34เคมีวิศวกรรม
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
35เคมีอนินทรีย์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
36เคมีอินทรีย์
wer54w66sf32re2
000001010011010010000012
37โฆษณาและประชาสัมพันธ์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
38จักษุวิทยา
wer54w66sf32re2
000004100502002000007
39จิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000004000401001000005
40จิตวิทยาการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
41จิตวิทยาพัฒนาการ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
42จิตวิทยาสังคม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
43จิตเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000004000431105000009
44จุลกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
45จุลชีววิทยา
wer54w66sf32re2
000001850023001010000024
46จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
47ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000002000201001000003
48ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
000001530018500050000023
49ชีววิทยา
wer54w66sf32re2
00000640010040040100115
50ดนตรีศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
51ดุริยางคศิลป์
wer54w66sf32re2
000001000120002000003
52ทันตกรรม บดเคี้ยว
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
53ทันตกรรมจัดฟัน
wer54w66sf32re2
000004000402002000006
54ทันตกรรมชุมชน
wer54w66sf32re2
000000200200000000002
55ทันตกรรมประดิษฐ์
wer54w66sf32re2
000004100501001000006
56ทันตกรรมสำหรับเด็ก
wer54w66sf32re2
000003100400000000004
57ทันตกรรมหัตถการ
wer54w66sf32re2
000006000600000000006
58ทันตพยาธิวิทยา
wer54w66sf32re2
000004100501001000006
59ทัศนศิลป์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
60ทัศนศิลป์
wer54w66sf32re2
000000000000101000001
61เทคนิคการแพทย์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
62เทคโนโลยี ปิโตรเคมี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
63เทคโนโลยีการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
64เทคโนโลยีทางอาหาร
wer54w66sf32re2
000006000600000000006
65เทคโนโลยีทางอาหาร
wer54w66sf32re2
000001200300000000003
66ธรณีวิทยา
wer54w66sf32re2
000003400700000000007
67ธุรกิจศึกษา(เศรษฐศาสตร์การศึกษา)
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
68นฤมิตศิลป์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
69นาฏยศิลป์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
70นิติเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
71นิติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000221003000005
72นิติศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000040004302052000211
73นิเทศการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
74นิเทศศาสตร์
wer54w66sf32re2
00000830011000000000011
75นิเทศศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000301001000004
76นิวเคลียร์เทคโนโลยี : การจัดการกากกัมมันตรังสี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
77บริหารการศึกษา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
78บริหารธุรกิจ
wer54w66sf32re2
0000053109100010000010
79ปรสิตวิทยา
wer54w66sf32re2
000004000401001000005
80ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
81ประชากร ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
82ประชากรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000010001100012
83ประถมศึกษา
wer54w66sf32re2
0000080008020020000010
84ประวัติศาสตร์
wer54w66sf32re2
000004200612003000009
85ประสาทวิทยา
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
86ปรัชญา
wer54w66sf32re2
000003100402002100017
87ปริทันตวิทยา
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
88พยาธิวิทยา
wer54w66sf32re2
000004100510001010017
89พยาธิวิทยาคลินิก
wer54w66sf32re2
000000000000101000001
90พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
000005000500000000005
91พยาบาล
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
92พยาบาล
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
93พยาบาลศาสตร์
wer54w66sf32re2
000002000211002000004
94พฤกษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000300300000000003
95พฤกษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000004000401001000005
96พลศึกษา
wer54w66sf32re2
000003300611002000008
97พัฒนศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
98พาณิชย ศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
99พาณิชยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
100พิษวิทยาทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
101พื้นฐานการศึกษา(Economics of Education, Strategic Manage ment)
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
102ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
000003500800000010019
103ภาษาจีน
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
104ภาษาญี่ปุ่น
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
105ภาษาญี่ปุ่นและภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
200020000000000000002
106ภาษาไทย
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
107ภาษาไทย
wer54w66sf32re2
000003100402002000006
108ภาษาฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
109ภาษาฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
000000300310001000004
110ภาษาเยอรมัน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
111ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น
wer54w66sf32re2
200020000000000000002
112ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
113ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
wer54w66sf32re2
100010000000000000001
114ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000132005000006
115ภาษาสเปน
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
116ภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
117ภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
1000134007110020000010
118ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
119ภูมิคุ้มกันและพิษวิทยา ทางสัตว์น้ำ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
120ภูมิศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000100103003000004
121ภูมิสถาปัตยกรรม
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
122เภสัชกรรม
wer54w66sf32re2
000007000700000000007
123เภสัชเคมี
wer54w66sf32re2
000002100300000000003
124เภสัชพฤกษศาสตร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
125เภสัชวิทยา
wer54w66sf32re2
000005300800000000008
126เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
127เภสัชเวท
wer54w66sf32re2
000006100700000000007
128เภสัชศาสตร์สังคม
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
129เภสัชอุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000002000210001000003
130โภชนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
131มัธยมศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
132มัธยมศึกษา
wer54w66sf32re2
000002000201001000003
133มานุษยวิทยา
wer54w66sf32re2
000000200200000010013
134รังสีวิทยา
wer54w66sf32re2
0000090009020020000011
135รัฐประศาสนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
136รัฐประศาสนศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000012003000003
137รัฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000006000600000000006
138รัฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000021003113050110210
139วรรณคดีเปรียบเทียบ
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
140วัสดุศาสตร์
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
141วิจัยการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001100223106000008
142วิทยาการคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
143วิทยาการสืบพันธุ์
wer54w66sf32re2
000000000000000110022
144วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
wer54w66sf32re2
000000000000000100011
145วิทยาศาสตร์ทั่วไป
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
146วิทยาศาสตร์ทางทะเล
wer54w66sf32re2
000003000300000110025
147วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
148วิทยาศาสตร์ภาพถ่าย
wer54w66sf32re2
000001000101001000002
149วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
00000830011000000000011
150วิศวกรรม พอลิเมอร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
151วิศวกรรม ไฟฟ้า
wer54w66sf32re2
000001801019000000000019
152วิศวกรรม โลหการ
wer54w66sf32re2
000003100400000000004
153วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000005000500000020027
154วิศวกรรม อุตสาหการ
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
155วิศวกรรมเกษตร
wer54w66sf32re2
000000000000202000002
156วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
157วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
158วิศวกรรมเคมี
wer54w66sf32re2
000004000400000000004
159วิศวกรรมเคมี
wer54w66sf32re2
000001101012121041000117
160วิศวกรรมนิวเคลียร์
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
161วิศวกรรมไฟฟ้า
wer54w66sf32re2
000000000011204100015
162วิศวกรรมโยธา
wer54w66sf32re2
000001300013430070000020
163วิศวกรรมสำรวจ
wer54w66sf32re2
000001100200000000002
164วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
000001120400000000004
165วิศวกรรมสุขาภิบาล
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
166วิศวกรรมเหมืองแร่
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
167วิศวกรรมแหล่งน้ำ
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
168วิศวกรรมอุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
169วิสัญญีวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000010000000000010
170เวชพันธุศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
171เวชศาสตร์ ช่องปาก
wer54w66sf32re2
000002200400000000004
172เวชศาสตร์ช่องปาก
wer54w66sf32re2
000000000010001000001
173เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
wer54w66sf32re2
000003000314005100019
174เวชศาสตร์ฟื้นฟู
wer54w66sf32re2
000002000211002000004
175ไวรัสวิทยาทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
176ศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
177ศัลยศาสตร์ ช่องปาก
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
178ศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000011000113830140100126
179ศิลปศึกษา
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
180ศิลปศึกษา
wer54w66sf32re2
000002100302002000005
181ศึกษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
182เศรษฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000005100600000000006
183เศรษฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001641021020020300326
184เศรษฐศาสตร์เกษตร
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
185สถาปัตย กรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
00000901010000000000010
186สถาปัตยกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000003003100014
187สถิติ
wer54w66sf32re2
000003000301001000004
188สถิติการศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
189สมุทรศาสตร์เคมี
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
190สรีรวิทยา
wer54w66sf32re2
0000060107030030200212
191สหเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
192สังคมวิทยา
wer54w66sf32re2
000000100102002010014
193สัตวบาล
wer54w66sf32re2
000003000300000000003
194สัตวแพทยศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000001001000001
195สัตวแพทย์สาธารณสุข
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
196สัตวศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000000000010011
197สารัตถศึกษา(Foundations of Education)
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
198สารัตถศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
199สุขศึกษา/พลศึกษา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
200สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
000001600016000000000016
201สูติศาสตร์ (สัตว์)
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
202สูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์
wer54w66sf32re2
000001000110001000002
203สูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ในโค
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
204สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000341082400614
205โสต นาสิก ลาริงซ์
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
206โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
wer54w66sf32re2
000005000501001000006
207โสต ศอ นาสิกวิทยา
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
208โสตทัศนศึกษา(E-learning)
wer54w66sf32re2
000000010100000000001
209โสตทัศนศึกษา
wer54w66sf32re2
000002000200000000002
210ออร์โธปิดิกส์
wer54w66sf32re2
000005000501001000006
211อายุรกรรมสัตว์เลี้ยง
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
212อายุรศาสตร์ (ทางสัตวแพทย์)
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
213อายุรศาสตร์ (สัตว์)
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
214อายุรศาสตร์ (สัตว์น้ำ)
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
215อายุรศาสตร์
wer54w66sf32re2
000000000011002000002
216อายุรศาสตร์(สัตว์น้ำ)
wer54w66sf32re2
000000100100000000001
217อายุรศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000019100208800161200339
218อาหารเคมี
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
219อุดมศึกษา (วิจัยและประเมินผล)
wer54w66sf32re2
000001000100000000001
220อุดมศึกษา
wer54w66sf32re2
000004000403003000007

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:37 น.