รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตามสถาบัน พิเศษ-จำแนกสถาบัน จำแนกสาขา พิเศษ-จำแนกสาขา

จำแนกตามมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ลำดับที่มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11รวมทั้งหมด
รับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมรับราชการเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1---โปรดเลือก---000000010100000000001
2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย6100755292906537612119021617281046922
3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์20002271562032914512067670013411
4มหาวิทยาลัยขอนแก่น00000266161502971913003230003332
5มหาวิทยาลัยเชียงใหม่000002231410238223430591060016313
6มหาวิทยาลัยทักษิณ000006000600000000006
7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี000006740071601072010381
8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี000002910030610070000037
9มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2000216410101751919204013105222
10มหาวิทยาลัยนเรศวร000004350048210030000051
11มหาวิทยาลัยบูรพา000002810029110020000031
12มหาวิทยาลัยมหาสารคาม000001330016000000100117
13มหาวิทยาลัยมหิดล00000508102152110714217026623520075862
14มหาวิทยาลัยแม่โจ้000001310014100010000015
15มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง000004000400000000004
16มหาวิทยาลัยรามคำแหง100019022801202410700000128
17มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์000008000810001000009
18มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0000070610778900170300397
19มหาวิทยาลัยศิลปากร21003313003471300200501663
20มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์00000121950135144101921003157
21มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช0000011117301311310501001137
22มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี000001600016110020000018
23สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง000001001001013400711002110
24มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ000002701028100010000029
25สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์0000045510513950170100169
26มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา000004100500000000005
27มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต000006100710001000008
28มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม000001100200000000002
29มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร000005200700000000007
30มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี000003000300000000003
31มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา000005000500000000005
32มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่000002000200000000002
33มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย000001000100000000001
34มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์000002000200000000002
35มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม000002100300000000003
36มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร000003000300000000003
37มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์000003000300000000003
38มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์000001100200000000002
39มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี000006000600000000006
40มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม000003100400000000004
41มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย000002000200000000002
42มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร000002000200000000002
43มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา000002000200000000002
44มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์000002000200000000002
45มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี000002000200000000002
46มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา000001000100000000001
47มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์000001000100000000001
48มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี000001000100000000001
49มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 000003100400000000004
50มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 000001100200000000002
51มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง000002100300000000003
52มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี000002000210001000003
53มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต000001000100000000001
54มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา000000000001001000001
55มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย00000000000000000000
56มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี000006100700000000007
57มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก000002200400000000004
58มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์000001000100000000001
59มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา000002000200000000002
60มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย000002000200000000002
61มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ000002100300000000003
62มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน000002000200000000002
63มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์000001000100000000001
64มหาวิทยาลัยกรุงเทพ000004000400000000004
65มหาวิทยาลัยเกริก000001000100000000001
66มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต000000400400000000004
67มหาวิทยาลัยคริสเตียน000005000500000000005
68มหาวิทยาลัยชินวัตร000002000200000000002
69มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร0000090009100010000010
70มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์000001210013000000000013
71มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่000002000200000000002
72มหาวิทยาลัยรังสิต000001900019001010000020
73มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี000001000100000000001
74มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล000001100200000000002
75มหาวิทยาลัยศรีปทุม000003010400000000004
76มหาวิทยาลัยสยาม000004100500000000005
77มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย000002000200000000002
78มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ000001000100000000001
79มหาวิทยาลัยหาดใหญ่000001010200000000002
80มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ000003000300000000003
81มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย000003000300000000003
82วิทยาลัยเซนต์หลุยส์000002000200000000002
83วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ000001000100000000001
84วิทยาลัยรัชต์ภาคย์000001000100000000001
85สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย000001000150106000007
86อื่นๆ ระบุ000003100400000000004
รวมทั้งหมด13200152974299521332632243154080765109311784326

ข้อมูล ณ วันที่ 27/2/2564 เวลา 16:22 น.