รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตามสถาบัน พิเศษ-จำแนกสถาบัน จำแนกสาขา พิเศษ-จำแนกสาขา

จำแนกตาม พิเศษ - สถาบัน
ลำดับที่มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษจำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษจำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษรวมทั้งหมด
อ.พิเศษเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมอ.พิเศษเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมอ.พิเศษเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1---โปรดเลือก---0000000000010011
2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0000000000355004040
3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0000000000102001212
4มหาวิทยาลัยขอนแก่น0000000000200022
5มหาวิทยาลัยเชียงใหม่0000000000000000
6มหาวิทยาลัยทักษิณ0000000000000000
7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี0000000000000000
8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี0000000000000000
9มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0000000000190001919
10มหาวิทยาลัยนเรศวร0000000000500055
11มหาวิทยาลัยบูรพา0000000000000000
12มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0000000000100011
13มหาวิทยาลัยมหิดล0000000000120033
14มหาวิทยาลัยแม่โจ้0000000000200022
15มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง0000000000000000
16มหาวิทยาลัยรามคำแหง0000000000110001111
17มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์0000000000000000
18มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ0000000000120001212
19มหาวิทยาลัยศิลปากร0000000000000000
20มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์0000000000000000
21มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช0000000000000000
22มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี0000000000000000
23สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง0000000000000000
24มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ0000000000000000
25สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์0000000000200022
26มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา0000000000000000
27มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต0000000000000000
28มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม0000000000000000
29มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร0000000000000000
30มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี0000000000000000
31มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา0000000000000000
32มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่0000000000000000
33มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย0000000000000000
34มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์0000000000000000
35มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม0000000000000000
36มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร0000000000000000
37มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์0000000000000000
38มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์0000000000000000
39มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี0000000000000000
40มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม0000000000000000
41มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย0000000000000000
42มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร0000000000000000
43มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา0000000000000000
44มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์0000000000000000
45มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี0000000000000000
46มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา0000000000000000
47มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์0000000000000000
48มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี0000000000000000
49มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0000000000000000
50มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 0000000000000000
51มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง0000000000000000
52มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา0000000000000000
53มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย0000000000000000
54มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี0000000000000000
55มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก0000000000000000
56มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์0000000000000000
57มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา0000000000000000
58มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย0000000000000000
59มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ0000000000000000
60มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์0000000000000000
61มหาวิทยาลัยกรุงเทพ0000000000000000
62มหาวิทยาลัยเกริก0000000000000000
63มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต0000000000000000
64มหาวิทยาลัยชินวัตร0000000000000000
65มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์0000000000000000
66มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่0000000000000000
67มหาวิทยาลัยรังสิต0000000000000000
68มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0000000000000000
69มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล0000000000000000
70มหาวิทยาลัยศรีปทุม0000000000000000
71มหาวิทยาลัยสยาม0000000000000000
72มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย0000000000100011
73มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ0000000000000000
74มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ0000000000000000
75มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย0000000000000000
76วิทยาลัยเซนต์หลุยส์0000000000000000
77วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0000000000000000
78วิทยาลัยรัชต์ภาคย์0000000000000000
79สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย0000000000000000
80อื่นๆ ระบุ0000000000200022
81มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี0000000000000000
82มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต0000000000000000
83มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน0000000000000000
84มหาวิทยาลัยคริสเตียน0000000000000000
85มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร0000000000000000
86มหาวิทยาลัยหาดใหญ่0000000000000000
รวมทั้งหมด00000000001031000113113

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 10:04 น.