รายงานสถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำแนกตามสถาบัน พิเศษ-จำแนกสถาบัน จำแนกสาขา พิเศษ-จำแนกสาขา

จำแนกตาม พิเศษ - สาขาวิชา
ลำดับที่สาขาวิชาจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษจำนวนตำแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษจำนวนตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษรวมทั้งหมด
อ.พิเศษเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมอ.พิเศษเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวมอ.พิเศษเกษียณลาออกถึงแก่กรรมรวม
1 การวิจัยการสื่อสาร (ทางการเมือง)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
2 เทคโนโลยี การผลิตพืช
wer54w66sf32re2
0000000000000000
3 พลังงานและ วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
0000000000000000
4 วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
0000000000000000
5 วิศวกรรม เหมืองแร่
wer54w66sf32re2
0000000000000000
6 วิศวกรรม อุตสาหการ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
7 วิศวกรรม อุตสาหการ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
8 อายุรศาสตร์ (หทัยวิทยา)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
9
wer54w66sf32re2
0000000000800088
10Biological Sciences
wer54w66sf32re2
0000000000000000
11Dental Materials,Pediatric Dentistry
wer54w66sf32re2
0000000000000000
12Economic Theory, Monetary Economics
wer54w66sf32re2
0000000000100011
13Oral Pathology
wer54w66sf32re2
0000000000000000
14TESOL
wer54w66sf32re2
0000000000000000
15Violin Performance
wer54w66sf32re2
0000000000000000
16กฎหมาย
wer54w66sf32re2
0000000000100011
17กฎหมายมหาชน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
18กฎหมายมหาชน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
19กฎหมายระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
20กฎหมายวิธีสบัญญัติ
wer54w66sf32re2
0000000000100011
21กายภาพบําบัด
wer54w66sf32re2
0000000000000000
22กายภาพบำบัด
wer54w66sf32re2
0000000000000000
23กายภาพบำบัด
wer54w66sf32re2
0000000000000000
24กายวิภาคศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000100011
25การเงิน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
26การจัดการ ป่าไม้
wer54w66sf32re2
0000000000000000
27การจัดการ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
28การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
29การจัดการการท่องเที่ยว
wer54w66sf32re2
0000000000000000
30การจัดการคุณภาพ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
31การจัดการคุณภาพการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
32การจัดการงานก่อสร้าง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
33การจัดการเชิงปฏิบัติการ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
34การจัดการดินและน้ำ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
35การจัดการทรัพยากรชีวภาพ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
36การจัดการทั่วไป
wer54w66sf32re2
0000000000000000
37การจัดการประมง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
38การจัดการลุ่มน้ำ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
39การจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
40การจัดการสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
41การตลาด
wer54w66sf32re2
0000000000000000
42การตลาด
wer54w66sf32re2
0000000000100011
43การท่องเที่ยว
wer54w66sf32re2
0000000000000000
44การท่องเที่ยวและโรงแรม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
45การธนาคารและการเงิน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
46การแนะแนว
wer54w66sf32re2
0000000000000000
47การแนะแนวและจิตวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
48การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
49การบริหาร การขนส่งระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
50การบริหาร ธุรกิจ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
51การบริหาร รัฐกิจ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
52การบริหารการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
53การบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
54การบริหารทรัพยากรมนุษย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
55การบริหารทั่วไป
wer54w66sf32re2
0000000000100011
56การบริหารสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
0000000000000000
57การบัญชี
wer54w66sf32re2
0000000000300033
58การปกครอง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
59การปกครอง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
60การประกันภัย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
61การประถม ศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
62การประถม ศึกษาและวิชาภาษา อังกฤษ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
63การประมง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
64การประเมิน และวิจัย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
65การประเมินผลและวิจัยการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
66การปรับปรุงพันธุ์ผัก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
67การปรับปรุงพันธุ์พืช
wer54w66sf32re2
0000000000000000
68การผลิตพืช
wer54w66sf32re2
0000000000000000
69การผลิตและการปรับปรุงพันธุ์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
70การผลิตสัตว์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
71การพยาบาล จิตเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
72การพยาบาล สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
73การพยาบาล
wer54w66sf32re2
0000000000000000
74การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
75การพยาบาลชุมชน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
76การพยาบาลเด็ก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
77การพยาบาลผู้ใหญ่
wer54w66sf32re2
0000000000000000
78การพยาบาลและการผดุงครรภ์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
79การพยาบาลศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
80การพยาบาลศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
81การพยาบาลสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
0000000000000000
82การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
83การพัฒนาครอบครัวและสังคม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
84การพัฒนาชนบท
wer54w66sf32re2
0000000000000000
85การพัฒนาชนบทด้านการพัฒนา กลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
86การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
87การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
88การมัธยมศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
89การเมือง การปกครอง,การเมือง การปกครองท้องถิ่น
wer54w66sf32re2
0000000000000000
90การเมือง การปกครอง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
91การเมือง ในประเทศเอเชียอาคเนย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
92การเมืองการปกครอง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
93การเมืองระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
94การระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
95การวัดผล การศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
96การวัดผลการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
97การวัดผลทางการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
98การวัดและการประเมินผลการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
99การวัดและประเมินผลการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
100การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
101การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพ แวดล้อม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
102การวางแผนภาคและเมือง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
103การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
104การวิจัยและสถิติ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
105การศึกษา (กิจการนักศึกษา)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
106การศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
107การศึกษา ต่อเนื่อง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
108การศึกษา นอกระบบ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
109การศึกษา ผู้ใหญ่
wer54w66sf32re2
0000000000000000
110การศึกษา วิทยาศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
111การศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
112การศึกษานอกระบบ โรงเรียน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
113การศึกษานอกระบบ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
114การศึกษานอกโรงเรียน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
115การศึกษาปฐมวัย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
116การศึกษาผู้ใหญ่
wer54w66sf32re2
0000000000000000
117การศึกษาพิเศษ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
118การสร้างภาพ เคลื่อนไหว
wer54w66sf32re2
0000000000000000
119การสอนคณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
120การสอนฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
0000000000000000
121การสอนภาษา ต่างประเทศ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
122การสอนภาษาไทย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
123การสอนภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
124การสอนภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
125การสอนวิทยาศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
126การสำรวจทรัพยากร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
127การสื่อสาร มวลชน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
128การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
129การออกแบบเครื่องปั้น ดินเผา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
130การออกแบบชุมชนเมือง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
131การอุดมศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000100011
132กีฎวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
133กีฏวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
134กีฏวิทยาการแพทย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
135กุมารเวชศาสตร์ (โรคหัวใจและหลอดเลือด)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
136กุมารเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
137กุมารเวชศาสตร์ (ตจวิทยา)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
138กุมารเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000100011
139กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
140เกษตร กลวิธาน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
141เกษตรศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
142คณิตศาสตร์ (Combina- torics)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
143คณิตศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
144คณิตศาสตร์และสถิติ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
145คณิตศาสตร์ศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
146ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
147ครุศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
148ครุศาสตร์เกษตร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
149ครุศาสตร์เครื่องกล
wer54w66sf32re2
0000000000000000
150ครุศาสตร์เทคโนโลยี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
151ครุศาสตร์ศิลป-อุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
152ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
153ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
154ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
155คหกรรมศาสตร์ , อาหารและโภชนา
wer54w66sf32re2
0000000000010011
156คหกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
157คอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
158เคมี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
159เคมี(พอลิเมอร์)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
160เคมี
wer54w66sf32re2
0000000000100011
161เคมีการแร่
wer54w66sf32re2
0000000000000000
162เคมีคลินิก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
163เคมีเทคนิค
wer54w66sf32re2
0000000000000000
164เคมีประยุกต์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
165เคมีฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
166เคมีฟิสิกัล
wer54w66sf32re2
0000000000000000
167เคมีวิเคราะห์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
168เคมีวิศวกรรม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
169เคมีสิ่งทอ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
170เคมีอนินทรีย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
171เคมีอินทรีย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
172เคมีอินทรีย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
173เคมีอุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
174เครื่องเคลือบดินเผา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
175โคนมโคเนื้อ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
176โฆษณาและประชาสัมพันธ์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
177จักษุวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
178จิตรกรรม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
179จิตวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
180จิตวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
181จิตวิทยาการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
182จิตวิทยาการศึกษาและ การแนะแนว
wer54w66sf32re2
0000000000000000
183จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
wer54w66sf32re2
0000000000000000
184จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว
wer54w66sf32re2
0000000000000000
185จิตวิทยาคลินิก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
186จิตวิทยาชุมชน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
187จิตวิทยาพัฒนาการ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
188จิตวิทยาและการแนะแนว
wer54w66sf32re2
0000000000000000
189จิตวิทยาสังคม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
190จิตวิทยาสังคม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
191จิตวิทยาอุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
192จิตเวชเด็ก
wer54w66sf32re2
0000000000010011
193จิตเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
194จุลกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
195จุลชีววิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
196จุลชีววิทยาทางดิน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
197จุลชีววิทยาทางดินและปุ๋ยชีวภาพ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
198จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
199จุลชีววิทยาประยุกต์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
200จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
201จุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
202จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
203ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
204ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
205ชีววิทยา (ความหลากหลากทางชีวภาพและนิเวศวิทยา จุลินทรีย์เน้นการเกษตร)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
206ชีววิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
207ชีววิทยาช่องปาก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
208ชีววิทยาประมง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
209ชีววิทยาป่าไม้
wer54w66sf32re2
0000000000000000
210ชีวสถิติ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
211เซลล์วิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
212ดนตรี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
213ดนตรีศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
214ดุริยางคศิลป์
wer54w66sf32re2
0000000000100011
215ตจวิทยา (โรคผิวหนัง)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
216ตจวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
217ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
218ทดสอบ วัดผลและวิจัย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
219ทรัพยากร ป่าไม้
wer54w66sf32re2
0000000000000000
220ทฤษฎีรหัส
wer54w66sf32re2
0000000000000000
221ทันตกรรม จัดฟัน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
222ทันตกรรม บดเคี้ยว
wer54w66sf32re2
0000000000000000
223ทันตกรรมจัดฟัน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
224ทันตกรรมชุมชน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
225ทันตกรรมทั่วไป
wer54w66sf32re2
0000000000000000
226ทันตกรรมบูรณะ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
227ทันตกรรมประดิษฐ์,Maxillofacial Prosthodontics
wer54w66sf32re2
0000000000000000
228ทันตกรรมประดิษฐ์,ทันตวัสดุศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
229ทันตกรรมประดิษฐ์
wer54w66sf32re2
0000000000100011
230ทันตกรรมสำหรับเด็ก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
231ทันตกรรมหัตถการ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
232ทันตพยาธิวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
233ทันตแพทย ศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
234ทันตแพทยศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000100011
235ทันตรังสีวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
236ทันตวิทยาและพยาธิวิทยาช่องปาก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
237ทัศนศิลป์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
238ทัศนศิลป์
wer54w66sf32re2
0000000000100011
239เทคนิคการแพทย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
240เทคนิคการแพทย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
241เทคโนโลยี การเกษตร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
242เทคโนโลยี การเกษตร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
243เทคโนโลยี การพิมพ์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
244เทคโนโลยี ชีวภาพ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
245เทคโนโลยี ชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
246เทคโนโลยี ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
247เทคโนโลยี ปิโตรเคมี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
248เทคโนโลยี อุณหภาพ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
249เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
250เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
wer54w66sf32re2
0000000000000000
251เทคโนโลยีการบรรจุ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
252เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
253เทคโนโลยีการประมง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
254เทคโนโลยีการผลิต
wer54w66sf32re2
0000000000000000
255เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
256เทคโนโลยีการพิมพ์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
257เทคโนโลยีการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
258เทคโนโลยีการอาหาร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
259เทคโนโลยีชนบท
wer54w66sf32re2
0000000000000000
260เทคโนโลยีชีวเคมี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
261เทคโนโลยีชีวภาพ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
262เทคโนโลยีทาง การศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
263เทคโนโลยีทาง การศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
264เทคโนโลยีทางการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
265เทคโนโลยีทางอาหาร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
266เทคโนโลยีทางอาหาร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
267เทคโนโลยีธรณี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
268เทคโนโลยีพลังงาน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
269เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
270เทคโนโลยีพอลิเมอร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
271เทคโนโลยีพื้นพิภพ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
272เทคโนโลยีเลเซอร์และ โฟตอนนิกส์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
273เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
274เทคโนโลยีวัสดุ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
275เทคโนโลยีวัสดุ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
276เทคโนโลยีสารสนเทศ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
277เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
278เทคโนโลยีเสื้อผ้า
wer54w66sf32re2
0000000000000000
279เทคโนโลยีหลังการ เก็บเกี่ยว
wer54w66sf32re2
0000000000000000
280เทคโนโลยีอาหาร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
281เทอร์โม ของไหล
wer54w66sf32re2
0000000000000000
282เทอร์โมของไหล
wer54w66sf32re2
0000000000000000
283ธรณีเทคนิค
wer54w66sf32re2
0000000000000000
284ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
285ธรณีวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
286ธรณีวิทยาเหมืองแร่
wer54w66sf32re2
0000000000000000
287ธรณีศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
288ธุรกิจศึกษา(เศรษฐศาสตร์การศึกษา)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
289นฤมิตศิลป์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
290นาฏยศิลป์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
291นาฏยศิลป์และดนตรี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
292นิติเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
293นิติศาสตร์ , กฎหมายอาญาและกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
wer54w66sf32re2
0000000000100011
294นิติศาสตร์ , กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000100011
295นิติศาสตร์ : กฎหมายระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
0000000000100011
296นิติศาสตร์ : เอกเทศสัญญา กฎหมายธนาคาร หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย นิติปรัชญา
wer54w66sf32re2
0000000000100011
297นิติศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
298นิติศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000190001919
299นิเทศการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
300นิเทศศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
301นิเทศศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
302นิเทศศิลป์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
303นิวเคลียร์เทคโนโลยี : การจัดการกากกัมมันตรังสี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
304นิเวศวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
305นิเวศวิทยาของแมลง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
306บรรณารักษ์
wer54w66sf32re2
0000000000200022
307บรรณารักษ์ศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
308บรรณารักษศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
309บรรณารักษ-ศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
310บรรณารักษ-ศาสตร์และสารสนเทศ-ศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
311บริหาร อุตสาหการและปฏิบัติการ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
312บริหารการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
313บริหารงานสาธารณสุข มูลฐาน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
314บริหารงานสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
0000000000000000
315บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
wer54w66sf32re2
0000000000100011
316บริหารธุรกิจ , การบริหารทรัพยากรมนุษย์
wer54w66sf32re2
0000000000100011
317บริหารธุรกิจ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
318บริหารธุรกิจ
wer54w66sf32re2
0000000000400044
319บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
320บริหารเภสัชกิจ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
321บริหารรัฐกิจ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
322บริหารรัฐกิจ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
323บัญชี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
324แบคทีเรียวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
325โบราณคดี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
326ปฐพีวิทยา การสำรวจ จำแนกดินและการใช้ที่ดิน
wer54w66sf32re2
0000000000100011
327ปฐพีวิทยา การอนุรักษ์ดินและน้ำ
wer54w66sf32re2
0000000000100011
328ปฐพีวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
329ปฐพีศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
330ปฐพีศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
331ปรสิตวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
332ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
333ปรสิตสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
0000000000000000
334ปรสิตหนอนพยาธิ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
335ประชา สัมพันธ์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
336ประชากร ศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
337ประชากรและการพัฒนา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
338ประชากรและสุขภาพ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
339ประชากรศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
340ประชากรศาสตร์(เน้นระเบียบวิธีวิจัย)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
341ประชากรศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
342ประติมากรรม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
343ประถมศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
344ประมง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
345ประเมินผล และวิจัยการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
346ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
347ประวัติศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
348ประวัติศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
349ประวัติศาสตร์ศิลปะ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
350ประสาทชีวเคมี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
351ประสาทวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
352ประสาทวิทยาศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
353ประสาทศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
354ปรัชญา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
355ปรัชญาและพุทธศาสนา , ภาษาไทย ภาษาบาลี
wer54w66sf32re2
0000000000010011
356ปรัชญาและศาสนา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
357ปรัชญาศาสนา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
358ปริทันตวิทยา,ทันตกรรมทั่วไป
wer54w66sf32re2
0000000000000000
359ปริทันตวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
360ป่าไม้
wer54w66sf32re2
0000000000000000
361ปาราสิตวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
362โปรโตซัวทางการแพทย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
363ผลิตภัณฑ์ประมง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
364ผลิตสัตว์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
365พยาธิชีววิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
366พยาธิทาง สัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
367พยาธิโปรโตซัว
wer54w66sf32re2
0000000000000000
368พยาธิวิทยา กายวิภาค
wer54w66sf32re2
0000000000000000
369พยาธิวิทยา,Oral Pathology
wer54w66sf32re2
0000000000000000
370พยาธิวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
371พยาธิวิทยาคลินิก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
372พยาธิวิทยาคลินิค
wer54w66sf32re2
0000000000000000
373พยาธิวิทยาคลีนิค
wer54w66sf32re2
0000000000000000
374พยาธิวิทยาช่องปาก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
375พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
376พยาบาล
wer54w66sf32re2
0000000000000000
377พยาบาล
wer54w66sf32re2
0000000000000000
378พยาบาลศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
379พยาบาลสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
0000000000000000
380พฤกษศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
381พฤกษศาสตร์ ชีววิทยาป่าไม้
wer54w66sf32re2
0000000000100011
382พฤกษศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
383พฤติกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
384พฤติกรรมศาสตร์และระบาดวิทยาสังคม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
385พฤษศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
386พลศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
387พลศึกษาและสันทนาการ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
388พัฒนศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
389พัฒนศึกษาศาสตร์ การศึกษาผู้ใหญ่
wer54w66sf32re2
0000000000100011
390พัฒนศึกษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
391พัฒนา การเกษตร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
392พัฒนาการเศรษฐกิจ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
393พัฒนาชุมชน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
394พัฒนาผลิตภัณฑ์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
395พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
396พัฒนาสังคม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
397พันธุ์ไม้ประดับ
wer54w66sf32re2
0000000000100011
398พันธุศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
399พันธุศาสตร์และปรับปรุงพันธุ์พืช
wer54w66sf32re2
0000000000000000
400พาณิชย ศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
401พาณิชยศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
402พิษวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
403พิษวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
404พิษวิทยาทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
405พืชไร่
wer54w66sf32re2
0000000000000000
406พืชไร่นา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
407พืชศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
408พืชสวน : ไม้ผลและพืชผัก
wer54w66sf32re2
0000000000010011
409พืชสวน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
410พืชสวน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
411พืชอาหารสัตว์ พืชไร่
wer54w66sf32re2
0000000000000000
412พื้นฐานการศึกษา(Economics of Education, Strategic Manage ment)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
413พื้นฐานการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
414พื้นฐานทางการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
415พุทธปรัชญา ปรัชญาและศาสนา ปรัชญาอินเดีย
wer54w66sf32re2
0000000000100011
416พุทธศาสนา ปรัชญาอินเดีย พุทธปรัชญา
wer54w66sf32re2
0000000000010011
417พุทธศาสนา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
418เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
419แพทยศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000100011
420ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
421ฟิสิกส์ พอลิเมอร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
422ฟิสิกส์
wer54w66sf32re2
0000000000020022
423ฟิสิกส์การแพทย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
424ฟิสิกส์ประยุกต์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
425ภาพพิมพ์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
426ภาพยนต์และภาพถ่าย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
427ภาวะผู้นำทางการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
428ภาษา ต่างประเทศ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
429ภาษา ต่างประเทศ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
430ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมมลายู
wer54w66sf32re2
0000000000000000
431ภาษาจีน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
432ภาษาญี่ปุ่น
wer54w66sf32re2
0000000000000000
433ภาษาญี่ปุ่นและภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
434ภาษาญี่ปุ่นและวรรณคดีญี่ปุ่น
wer54w66sf32re2
0000000000000000
435ภาษาตะวันตก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
436ภาษาตะวันตก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
437ภาษาไทย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
438ภาษาไทย คติชนวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000100011
439ภาษาไทย,ภาษาบาลี,ภาษาสันสกฤต , ภาษาและวรรณดี
wer54w66sf32re2
0000000000010011
440ภาษาไทย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
441ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
442ภาษาฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
0000000000000000
443ภาษาฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
0000000000000000
444ภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
445ภาษาเยอรมัน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
446ภาษาเยอรมัน วรรณคดีและวัฒนธรรมเยอรมัน การแปล วรรณคดีเยาวชน
wer54w66sf32re2
0000000000100011
447ภาษาเยอรมัน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
448ภาษาและวรรณคดี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
449ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น
wer54w66sf32re2
0000000000000000
450ภาษาและวรรณคดีไทย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
451ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
0000000000000000
452ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
453ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
wer54w66sf32re2
0000000000000000
454ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
455ภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศานาและเทววิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000100011
456ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
457ภาษาศาสตร์ประยุกต์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
458ภาษาสเปน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
459ภาษาอังกฤษ , ภาษาและภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000010011
460ภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
461ภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
462ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
0000000000000000
463ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
464ภาษาอังกฤษและ ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
465ภาษาอังกฤษและ ภาษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
466ภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
467ภาษีอากร
wer54w66sf32re2
0000000000100011
468ภูมิคุ้มกันและพิษวิทยา ทางสัตว์น้ำ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
469ภูมิคุ้มกันวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
470ภูมิศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000100011
471ภูมิสถาปัตย กรรม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
472ภูมิสถาปัตยกรรม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
473เภสัชกรรม
wer54w66sf32re2
0000000000200022
474เภสัชกรรมคลีนิก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
475เภสัชกรรมเทคโนโลยี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
476เภสัชการ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
477เภสัชเคมี
wer54w66sf32re2
0000000000200022
478เภสัชจุลวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
479เภสัชพฤกษศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
480เภสัชวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
481เภสัชวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000100011
482เภสัชวิทยาทาง สัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
483เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
484เภสัชวินิจฉัย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
485เภสัชเวช
wer54w66sf32re2
0000000000000000
486เภสัชเวท
wer54w66sf32re2
0000000000100011
487เภสัชศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000110022
488เภสัชศาสตร์สังคม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
489เภสัชอุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
0000000000100011
490โภชนวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
491โภชนศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
492โภชนศาสตร์ เขตร้อนและวิทยาศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
493โภชนศาสตร์ สัตว์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
494โภชนศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
495โภชนศาสตร์คลินิก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
496โภชนาการ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
497โภชนาการชุมชน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
498โภชนาการสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
0000000000000000
499โภชนาศาสตร์ชีวเคมี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
500มนุษยพันธุ-ศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
501มัธยมศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
502มัธยมศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
503มานุษยวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
504ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
505ระบาดวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
506ระบาดวิทยาและการวิจัย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
507รังสีเทคนิค
wer54w66sf32re2
0000000000000000
508รังสีประยุกต์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
509รังสีประยุกต์และไอโซโทป
wer54w66sf32re2
0000000000000000
510รังสีรักษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
511รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
512รังสีวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
513รังสีวิทยาทั่วไป
wer54w66sf32re2
0000000000000000
514รังสีวิทยาวินิจฉัย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
515รังสีวินิจฉัย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
516รังสีไอโซโทป
wer54w66sf32re2
0000000000000000
517รัฐประศาสนศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
518รัฐประศาสนศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000200022
519รัฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
520รัฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000100011
521รัฐศาสตร์และการปกครอง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
522โรคเขตร้อนและหน่วยความดันโลหิตสูง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
523โรคติดเชื้อทาง นรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
524โรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
525โรคไตและไตเทียม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
526โรคทางเดินหายใจ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
527โรคทางเดินอาหาร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
528โรคพืช
wer54w66sf32re2
0000000000000000
529โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
530โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
531โรคพืชวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
532โรคระบบการหายใจและ วัณโรค
wer54w66sf32re2
0000000000000000
533โรคสัตว์ปีก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
534วนผลิตภัณฑ์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
535วนวัฒนวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
536วนศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
537วรรณกรรมการละคอนและศิลปะการละคอน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
538วรรณคดี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
539วรรณคดีไทย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
540วรรณคดีเปรียบเทียบ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
541วรรณคดีฝรั่งเศส
wer54w66sf32re2
0000000000000000
542วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
543วัสดุศาสตร์ (อัญมณี)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
544วัสดุศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
545วาทวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
546วาริชศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
547วิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
548วิจัยการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
549วิจัยประชากรและสังคม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
550วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
551วิจัยและประเมินผลการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
552วิจัยและพัฒนาการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
553วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
554วิจัยและวัดผลการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
555วิจิตรศิลป์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
556วิชาชีพครู
wer54w66sf32re2
0000000000000000
557วิทยาการคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
558วิทยาการคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
559วิทยาการจัดการ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
560วิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
561วิทยาการและหุ่นยนต์อัตโนมัติ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
562วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก,Oral Pathology
wer54w66sf32re2
0000000000000000
563วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
564วิทยาการสืบพันธุ์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
565วิทยาต่อมไร้ท่อและประสาทชีววิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
566วิทยาภูมิคุ้มกัน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
567วิทยาศาสตร์ : นิเวศวิทยา, สิ่งแวดล้อม,วนศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
568วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
569วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
570วิทยาศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
571วิทยาศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
572วิทยาศาสตร์การเกษตร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
573วิทยาศาสตร์การอาหาร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
574วิทยาศาสตร์การอาหาร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
575วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
576วิทยาศาสตร์ทั่วไป
wer54w66sf32re2
0000000000000000
577วิทยาศาสตร์ทางทะเล
wer54w66sf32re2
0000000000000000
578วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
579วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
580วิทยาศาสตร์ภาพถ่าย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
581วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
582วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพลิเมอร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
583วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
584วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
585วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร/วิทยาศาสตร์การอาหาร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
586วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : พฤกษศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
587วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
588วิทยาศาสตร์สุขภาพ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
589วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
590วิทยาเอนโดดอนต์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
591วิทยาเอ็นโดดอนต์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
592วินิจฉัยโรคช่องปาก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
593วิศวกรรม การบินและอวกาศยาน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
594วิศวกรรม การผลิต
wer54w66sf32re2
0000000000000000
595วิศวกรรม เครื่องกล
wer54w66sf32re2
0000000000000000
596วิศวกรรม ชลศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
597วิศวกรรม เซรามิก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
598วิศวกรรม ทรัพยากรน้ำ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
599วิศวกรรม โทรคมนาคม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
600วิศวกรรม พอลิเมอร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
601วิศวกรรม ไฟฟ้า
wer54w66sf32re2
0000000000000000
602วิศวกรรม โลหการ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
603วิศวกรรม ศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
604วิศวกรรม ศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
605วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
606วิศวกรรม อุตสาหการ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
607วิศวกรรมการวัดและควบคุม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
608วิศวกรรมการอาหาร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
609วิศวกรรมเกษตร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
610วิศวกรรมขนส่ง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
611วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
612วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
613วิศวกรรมเคมี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
614วิศวกรรมเคมี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
615วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
616วิศวกรรมโครงสร้าง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
617วิศวกรรมชลประทาน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
618วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
619วิศวกรรมโทรคมนาคม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
620วิศวกรรมนิวเคลียร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
621วิศวกรรมไฟฟ้า
wer54w66sf32re2
0000000000000000
622วิศวกรรมโยธา : วิศวกรรมโครงสร้าง
wer54w66sf32re2
0000000000100011
623วิศวกรรมโยธา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
624วิศวกรรมโยธา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
625วิศวกรรมระบบวัดคุม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
626วิศวกรรมสำรวจ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
627วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
628วิศวกรรมสุขาภิบาล
wer54w66sf32re2
0000000000000000
629วิศวกรรมเหมืองแร่
wer54w66sf32re2
0000000000000000
630วิศวกรรมแหล่งน้ำ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
631วิศวกรรมอาหาร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
632วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
633วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
634วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
635วิศวกรรมอุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
636วิศวกรรมอุตสาหการ
wer54w66sf32re2
0000000000100011
637วิสัญญีวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
638เวชบำบัดวิกฤต
wer54w66sf32re2
0000000000000000
639เวชพันธุศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
640เวชพันธุศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
641เวชศาสตร์ ช่องปาก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
642เวชศาสตร์ครอบครัว
wer54w66sf32re2
0000000000000000
643เวชศาสตร์คลินิกสัตว์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
644เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
645เวชศาสตร์ช่องปาก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
646เวชศาสตร์ชุมชน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
647เวชศาสตร์ทั่วไป
wer54w66sf32re2
0000000000000000
648เวชศาสตร์นิวเคลียร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
649เวชศาสตร์ป้องกัน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
650เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
651เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
652เวชศาสตร์พื้นฟู
wer54w66sf32re2
0000000000000000
653เวชศาสตร์ฟื้นฟู
wer54w66sf32re2
0000000000000000
654เวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
655ไวรัสวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
656ไวรัสวิทยาทางสัตวแพทย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
657ศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
658ศัลยศาสตร์ ช่องปาก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
659ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิคส์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
660ศัลยศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000200022
661ศัลยศาสตร์ช่องปาก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
662ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
wer54w66sf32re2
0000000000000000
663ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
664ศัลยศาสตร์ทรวงอก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
665ศัลยศาสตร์ทั่วไป
wer54w66sf32re2
0000000000100011
666ศัลยศาสตรทั่วไป
wer54w66sf32re2
0000000000000000
667ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
668ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
669ศัลยศาสตร์ศีรษะ-คอ และเต้านม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
670ศัลยศาสตร์ออร์โทปิดิคส์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
671ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
672ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
673ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
674ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
675ศิลปกรรม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
676ศิลปการถ่ายภาพ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
677ศิลปการละคร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
678ศิลปไทย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
679ศิลปนิเทศ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
680ศิลปประดิษฐ์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
681ศิลปศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
682ศิลปศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
683ศิลปศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
684ศิลปะ การแสดง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
685ศิลปะ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
686ศิลปะไทย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
687ศึกษาทั่วไป
wer54w66sf32re2
0000000000000000
688ศึกษาศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000100011
689ศึกษาศาสตร์-เกษตร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
690ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
691เศรษฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
692เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์,เศรษฐศาสตร์การเกษตร, การตลาดเกษตร
wer54w66sf32re2
0000000000100011
693เศรษฐศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000400044
694เศรษฐศาสตร์การเกษตร
wer54w66sf32re2
0000000000100011
695เศรษฐศาสตร์การคลัง
wer54w66sf32re2
0000000000100011
696เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
697เศรษฐศาสตร์การศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
698เศรษฐศาสตร์เกษตร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
699เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
700เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร ธรรมชาติ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
701เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
702เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
wer54w66sf32re2
0000000000100011
703เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
704เศรษฐศาสตร์สหกรณ์, เศรษฐศาสตร์เกษตร
wer54w66sf32re2
0000000000100011
705เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
706ส่งเสริมการเกษตร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
707ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
708ส่งเสริมการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
709ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
710สถาปัตย กรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
711สถาปัตยกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
712สถิติ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
713สถิติการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
714สถิติประยุกต์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
715สถิติประยุกต์(คอมพิวเตอร์)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
716สถิติประยุกต์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
717สถิติและคอมพิวเตอร์
wer54w66sf32re2
0000000000100011
718สถิติวิจัย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
719สมุทรศาสตร์เคมี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
720สรีรวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
721สรีรวิทยา โรคพืช
wer54w66sf32re2
0000000000000000
722สรีรวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
723สรีรวิทยาการสืบพันธุ์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
724สรีรวิทยาของพืช
wer54w66sf32re2
0000000000000000
725สรีรวิทยาประยุกต์ (พิษวิทยา)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
726สรีรวิทยาประยุกต์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
727สรีรวิทยาระบบหายใจ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
728สหกรณ์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
729สหเวชศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
730สังคมวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000100011
731สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
732สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
733สังคมศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
734สังคมศาสตร์การแพทย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
735สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
wer54w66sf32re2
0000000000000000
736สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
737สังคมสงเคราะห์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
738สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
739สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
740สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
741สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
742สังคีตศิลป์,คีตศิลป์ไทย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
743สัตวบาล
wer54w66sf32re2
0000000000000000
744สัตวบาล
wer54w66sf32re2
0000000000000000
745สัตว์ปีก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
746สัตวแพทย์ สาธารณสุข
wer54w66sf32re2
0000000000000000
747สัตวแพทยศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
748สัตวแพทย์สาธารณสุข
wer54w66sf32re2
0000000000000000
749สัตววิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
750สัตววิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
751สัตว์ศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
752สัตวศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
753สาธารณสุข
wer54w66sf32re2
0000000000000000
754สาธารณสุขมูลฐาน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
755สาธารณสุขศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000100011
756สารสนเทศศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
757สารัตถศึกษา(Foundations of Education)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
758สารัตถศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
759สิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
760สิ่งแวดล้อมและน้ำเสีย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
761สิ่งแวดล้อมศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
762สิ่งแวดล้อมศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
763สื่อสารมวลชน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
764สุกร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
765สุขวิทยาเขตร้อน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
766สุขศึกษา/พลศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
767สุขศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
768สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
769สูติ-นรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000100011
770สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
771สูติศาสตร์ (สัตว์)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
772สูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
773สูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ในโค
wer54w66sf32re2
0000000000000000
774สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา(ผู้มีบุตรยาก)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
775สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา(โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์สตรี)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
776สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
777สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000100011
778สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา : โรคมะเร็ง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
779สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
780สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
781โสต นาสิก ลาริงซ์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
782โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
783โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
784โสต ศอ นาสิกและลาริงซ์วิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
785โสต ศอ นาสิกวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
786โสตทัศนศึกษา(E-learning)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
787โสตทัศนศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
788หทัยวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
789หลักสูตรการสอน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
790หลักสูตรและการสอน
wer54w66sf32re2
0000000000100011
791หัวใจและหลอดเลือด
wer54w66sf32re2
0000000000000000
792อณูพันธุ-ศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
793อณูพันธุศาสตร์-อณูชีววิทยาการแพทย์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
794อนามัยครอบครัว
wer54w66sf32re2
0000000000000000
795อนามัยชุมชน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
796อนามัยสิ่งแวดล้อม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
797อนุกรมวิธาน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
798อนุกรมวิธานของแมลง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
799อนุรักษวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
800ออร์โทปิดิกส์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
801ออร์โธปิดิกส์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
802ออร์โธปิดิกส์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
803ออร์โธปิดิคส์
wer54w66sf32re2
0000000000200022
804อาชีวเทคนิคศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
805อาชีวศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
806อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
wer54w66sf32re2
0000000000000000
807อาชีวะและเทคนิคศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
808อายุรกรรมสัตว์เลี้ยง
wer54w66sf32re2
0000000000000000
809อายุรศาสตร์ (ทางสัตวแพทย์)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
810อายุรศาสตร์ (สัตว์)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
811อายุรศาสตร์ (สัตว์น้ำ)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
812อายุรศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
813อายุรศาสตร์ เขตร้อน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
814อายุรศาสตร์ ช่องปาก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
815อายุรศาสตร์(สัตว์น้ำ)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
816อายุรศาสตร์
wer54w66sf32re2
0000000000200022
817อายุรศาสตร์เขตร้อน
wer54w66sf32re2
0000000000000000
818อายุรศาสตร์ช่องปาก
wer54w66sf32re2
0000000000000000
819อายุรศาสตร์ทั่วไป
wer54w66sf32re2
0000000000000000
820อายุรศาสตร์ทั่วไป
wer54w66sf32re2
0000000000000000
821อารักขาพืช-กีฎวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
822อาหารเคมี
wer54w66sf32re2
0000000000000000
823อาหารและโภชนาการ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
824อิมมูโนวิทยา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
825อิเล็กทรอนิกส์
wer54w66sf32re2
0000000000000000
826อุดมศึกษา (วิจัยและประเมินผล)
wer54w66sf32re2
0000000000000000
827อุดมศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
828อุตสาหกรรมการศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
829อุตสาหกรรมเกษตร
wer54w66sf32re2
0000000000000000
830อุตสาหกรรมเน้นหนัก การนิเทศอุตสาหกรรม
wer54w66sf32re2
0000000000000000
831อุตสาหกรรมบริการ
wer54w66sf32re2
0000000000000000
832อุตสาหกรรมศึกษา
wer54w66sf32re2
0000000000000000
รวมทั้งหมด00000000001031000113113

ข้อมูล ณ วันที่ 23/3/2561 เวลา 9:45 น.