ระบบสารสนเทศตำแหน่งวิชาการ :: บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
                     ค้นหาคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ        ค้นหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 ชื่อ     นามสกุล
 เพศ  
 ตำแหน่งทางวิชาการ  
 สาขาวิชา ISCED 
 สาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้ง
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 สังกัด มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา 

 
   


ระบบสารสนเทศตำแหน่งวิชาการ